Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
 
B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

B A D A N I A    O P I N I I    L U D N O Ś C I   W    O T O C Z E N I U     E M I T O R Ó W

(wersja 2 - TUTAJ)

Podręcznik ODORY, PWN 2002 (rozdz. 7.6.1)
VDI 3883,  publikacje IOŚ, publikacje własne, ...


Badania opinii ludności są w USA, Holandii, Niemczech i innych krajach jedną z podstawowych metod ocen zapachowej jakości powietrza. W Niemczech zostały opracowane, z wykorzystaniem bogatych doświadczeń holenderskich, odpowiednie wytyczne VDI-Richtlinien. Wytyczne precyzyjnie określają tryb zbierania opinii i sposób ich opracowywania.

Zdefiniowano indeks zapachowej uciążliwości Ik. Symbole użyte we wzorze oznaczają: Ik – indeks uciążliwości dla tygodnia k, Nk łączna liczba obserwacji w tygodniu k,, i – kategoria uciążliwości (od 0 do 5 według tabeli poniżej), Wi współczynnik wagi kategorii uciążliwości i,, Nik liczba obserwacji w tygodniu w kategorii i.

KATEGORIE  ZAPACHOWEJ  UCIĄŻLIWOŚCI   WEDŁUG  VDI-RICHTLINIEN  3883

Kategoria uciążliwości,  i

Współczynnik wagi,  Wi

Brak zapachu

0

0

Brak uciążliwości

1

0

Mała uciążliwość

2

25

Uciążliwość

3

50

Duża uciążliwość

4

75

Skrajna uciążliwość

5

100

 

Zgromadzone metodami ankietowymi informacje na temat zapachowej jakości powietrza mogą być uzupełnione w wyniku analizy spontanicznych skarg ludności (dotyczy to zwłaszcza większych obszarów o dużym zaludnieniu i dłuższych okresów).  W Polsce analizą rejestrów skarg, wpływających do Stacji San-Epid, Inspektoratów PIOŚ i innych instytucji, zajmuje się  od dawna Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Na początku lat 1990-tych badano - w skali kraju - udział skarg, wpływających do różnego rodzaju urzędów i instytucji (resort zdrowia, resort środowiska, media...), na zapachową uciążliwość różnych rodzajów działalności gospodarczej (U. Siwek i wsp.). Stwierdzono, że zapach jest najczęściej kojarzony z zagrożeniem zdrowia, ponieważ wększość skarg (57%) wpływa do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Na rysunku przedstawiono, dla przykładu, jeden spośród wielu wartościowych efektów pracy - rozkład skarg pomiędzy cztery główne działy gospodarki, wyodrębnione na podstawie klasyfikacji branżowej GUS.

Na rysunkach poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych, wykonanych przez zespół Pracowni w otoczeniu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w roku 1996. W badaniach uczestniczyli studenci Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE ANKIETY: 
CZY ZAPACH, WYSTĘPUJĄCY W OTOCZENIU MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
JEST DLA PANI/PANA UCIĄŻLIWY ?” 
(procent odpowiedzi zebranych w osiedlu mieszkaniowym „Chemik” i w centrum miasta Police w r.1996)

 

ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE ANKIETY:
 JAK CZĘSTO WYSTĘPUJE UCIĄŻLIWY ZAPACH?” 
(liczba odpowiedzi zebranych w osiedlu mieszkaniowym „Chemik” i w centrum miasta Police w r.1996)


Wyniki nowszej analizy skarg na jakość powietrza, a w tym - na odory, wpływających do Inspektoratów Ochrony Środowiska, były referowane w r. 2008 na Seminarium RTP 26398 nt. przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.  Poniżej zamieszczono jeden z wymownych slajdów z prezentacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Małgorzaty Kołodziej-Nowakowskiej (aby pobrać całość ppt - kliknij na obrazku).