Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład A6

Wprowadzenie
Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI 

 

WĘCH  BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY

S Y S T E M    G C - N N

Olfaktometryczna interpretacja chromatogramów z użyciem NN

(tutaj - wersja 2)


Raporty z prac badawczych 
2005 - 2007 i
2001 - 2003;
publikacje:
Odour Chromatography. GC Detector Treated as Sensors Field (Barcelona 2005),
GC-NN system evaluating odour quality
AOŚ 2005; Odour assessments using GC-ANN method, Dortmund 2002  i inne

Zaproponowany w Pracowni "system GC-NN”, to specyficzna dla mieszanin odorantów metoda interpretacji chromatogramów (GC) z użyciem sieci neuronowych (NN). Koncepcja GC-NN jest analogiczna do koncepcji „elektronicznego nosa”. W obu wypadkach nie są wykorzystywane informacje o rodzaju zanieczyszczeń powietrza lub gazu odlotowego, ich stężeniach i cechach zapachowych, lecz fizykochemiczna charakterystyka całej mieszaniny . Znajduje ona wyraz w kształcie chromatogramów,. Chromatograf powinien być wyposażony w odpowiednio dobraną kolumnę (lub kolumny) i detektor (lub detektory).

Przygotowanie systemu GC-NN do wykorzystania w praktyce polega na przeprowadzaniu treningu  sieci neuronowej. W czasie treningu do programu (np. Statistica NN) wprowadzane są informacje o reprezentatywnych próbkach całego zbioru, który ma być przez GC-NN oceniany (np. próbki gazu odlotowego w różnych sytuacjach technologicznych).


Do
pobrania - dodatkowy materiał pomocniczy
(dla szkół)  - animacja nt. zasady chromatografii gazowej: 

 Do arkusza danych programu NN wprowadza się:

-  zmienne objaśniające – kolejne sygnały detektora chromatografu gazowego, np. rejestrowane w czasie analizy poszczególnych próbek, np. co 1s
   (lub sygnały odpowiednio „przesiane”),

-  zmienne objaśniane – informacje o zapachu każdej z próbek zbioru treningowego, gromadzone z udziałem zespołu olfaktometrycznego
   (np. wyniki pomiarów stężenia zapachowego, wykonywanych zgodnie z PN-EN 13725, albo oceny intensywności lub/i hedonicznej
jakości zapachu).

Poprawnie wygenerowana sieć jest zdolna do określania cech zapachu próbek nie należących do zbioru treningowego, na podstawie „kształtów” ich chromatogramów. 

Może być zastosowana do monitorowania emisji lub imisji zapachowej, ciągłej kontroli skuteczności urządzeń dezodoryzujących itp.

Przystępne informacje o sieciach neuronowych - patrz "ABC sieci neuronowych":

Dodatkowe informacje - patrz:  PROJEKTY BADAWCZE >>    i  PUBLIKACJE >>

Wykład jest dostępny w formie prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Aby go pobrać kliknij w polu obrazka.
Do obejrzenia prezentacji możesz użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.