Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B3.2

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

S T A N D A R D Y    Z A P A C H O W E J    J A K O Ś C I    P O W I E T R Z A

(wersja 2 - TUTAJ)


Podręcznik  ODORY, PWN 2002, rozdz.9)
Ochr. Pow. i Pr. Odp. 6, 2005ODORY a PRAWO

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga eksploatacja tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Dla każdego rodzaju typowych oddziaływań, jakie mogą występować w związku z eksploatacją instalacji, powinny być określone urzędowe ograniczenia. Typowe oddziaływania, to:

  -  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  -  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  -  wytwarzanie odpadów,
  -  emitowanie hałasu,
  -  emitowanie pól elektromagnetycznych.

Mimo że odoranty są wprowadzanymi do powietrza gazami, bardzo niekorzystnie wpływającymi na jego jakość (są przyczyną ponad 50% skarg na jakość powietrza), ograniczeń ich oddziaływania dotychczas nie określono. Dopóki nie zostaną wydane jednoznaczne akty prawne, określające jakie poziomy zapachowej uciążliwości nie powinny być uznawane za akceptowalne, wyniki olfaktometrycznych badań emisji zapachowej, modelowania dyspersji odorantów w otoczeniu emitorów oraz terenowych badań zapachowej jakości powietrza mogą być interpretowane z wykorzystaniem odpowiednich przepisów zagranicznych oraz projektów polskich rozporządzeń i ustaw.

Patrz -  Polska - ustawy >>Polska rozporządzenia >>Inne kraje - przykłady >>

Treść wykładu dotyczącego zasad prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza w różnych krajach świata jest dostępna w formie krótkiej prezentacji Power Point (wskazanie ważnych internetowych źródeł informacji, streszczenie artykułu Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 6, pp 181-191, 2005).

Aby pobrać ten materiał - kliknij w pole obrazka. Do obejrzenia prezentacji możesz użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.

 

 

Dodatkowe informacje, dotyczące sytuacji w Polsce,
patrz,   na przykład:

 

Interpelacje poselskie, dotyczące prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza

VI kadencja
V kadencja
IV kadencja

 

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporzadzenia w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza; MOŚ_DPE październik 2004
Projekt rozporzadzenia w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza; PS_PZJP grudzień 2004
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej; październik 2007
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy z r. 2007
Założenia do nowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, kwiecień 2008
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej; październik 2008
 

Niektóre informacje i komentarze z internetu:

SUBIEKTYWNE  ODCZUCIE; komunalny.pl; sierpień 2007
Stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskichz r. 2007
Stanowisko Krajowej Rady Drobiarstwa, czerwiec 2007
Bielsko Biała;
naszemiasto.pl
Ekopartner, lipiec  2008
Stanowisko Polskiej Federacji Producentów Żywności, wszystkoohandlu.pl, listopad 2008
Stanowisko Członków Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
w sprawie założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, kwiecień 2008