Wydrukuj tę stronę

Chronologiczny wykaz publikacji

Podręcznik ODORY 2002 mini-vademecum OLFAKTOMETRIA Wykaz chronologiczny Konferencje - przykłady

  

2000 - 2009 1990 - 1999 1960 - 1989

 

 • Bursa S., Kicińska M., Kośmider J.: Fizykochemiczne podstawy regeneracji DMF z roztworów wodnych. Prace UAM Poznań,seria „Chemia” 57, 209-217, 1989
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M., Wieczorek A.: Przemysł rybny jako źródło odorów. Prace UAM Poznań,seria „Chemia” 57, 219-231, 1989
 • Bursa S., Wieczorek A., Kośmider J., Kicińska M.: Problematyka przetwórstwa odpadów przemysłu rybnego. Zagadnienia wybrane.  Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 369, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 21, 39-41, 1988
 • Bursa S., Wieczorek A., Kośmider J., Kicińska M., Rosłaniec E.:  Analiza odorów powstających podczas produkcji mączki rybnej na przykładzie wytwórni typu FMR-50B.  Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 369, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 21, 43-52, 1988
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M.,  Wieczorek A., Rosłaniec E.: Siarkowodór i trimetyloamina w zbliżonych do stanu równowagi układach powietrza-woda oraz powietrze-roztwory H2SO4 i NaOH. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 369, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 21, 53-64, 1988
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M., Wieczorek A., Rosłaniec E.: Badania skuteczności chemisorpcyjnych metod dezodoryzacji gazów zanieczyszczonych trimetyloaminą i siarkowodorem. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 369, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 21, 65-74, 1988
 • Kośmider J., Kicińska M.: Organoleptyczne metody oceny skuteczności dezodoryzacji. Część I: Metody pomiarów liczby jednostek odoru i jego intensywności. Ochrona Powietrza 5, 118-120, 1988
 • Kośmider J., Kicińska M.: Organoleptyczne metody oceny skuteczności dezodoryzacji. Część II: Pomiary liczby jednostek i intensywności odoru. Ochrona Powietrza 6, 138-142, 1988
 • Kośmider J.: Fizjologiczne, biochemiczne i biofizyczne podstawy teorii percepcji zapachu.  Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 369, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 21, 7-26, 1988
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M., Szpilski W. i współpracownicy: Sposób wydzielania ketonu metylowoetylowego, ewentualnie w postaci mieszanin z rozpuszczalnikami organicznymi, z wód odpadowych i gazów wentylacyjnych. Patent nr 140 949, 1987.11.30
 • Bursa S., Kicińska M., Kośmider J., Wojtasik T., Stanisz-Lewicka M.: Właściwości i metody oczyszczania N,N-dwumetyloformamidu i ketonu metylowoetylowego oraz ich roztworów w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 311, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 17, 5-22, 1986
 • Bursa S., Kośmider J., Szpilski W., Kicińska M.: Metody analitycznej kontroli procesu odzyskiwania N,N-dwumetyloformamidu i ketonu metylowoetylowego z wodnych roztworów. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 311, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 17, 23-42, 1986
 • Bursa S., Kicińska M., Kośmider J.: Równowaga ciecz-ciecz w układzie N,N-dwumetyloformamid-keton metylowoetylowy-toluen-woda. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 311, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 17, 43-56, 1986
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M.: Odzyskiwanie N,N-dwumetyloformamidu i ketonu metylowoetylowego na drodze destylacji wodnych roztworów. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 311, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 17, 57-78, 1986
 • Bursa S., Kośmider J., Kicińska M.: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych w procesach destylacji wodnych roztworów N,N-dwumetyloformamidu i ketonu metylowoetylowego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 311, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 17, 79-85, 1986
 • Kośmider A., Kośmider J., Otto J. i współpracownicy: Barwidło do tynków gipsowo-wapiennych.  Patent nr 131 483, 1986.03.09
 • Bursa S., Kośmider J.,  Szaniawska D.: Kinetyczna ocena możliwości odzyskiwania tlenków azotu i regeneracji zużytych roztworów azotanu wanadylu w kwasie azotowym. Ochrona Powietrza 1, 1-5, 1985
 • Bursa S., Stanisz-Lewicka M., Kicińska M., Kośmider J.: Dezodoryzacja gazów i ścieków, część I: Dezodoryzacja na drodze ozonowania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1985
 • Bursa S., Kicińska M., Kośmider J., Stanisz-Lewicka M.: Dezodoryzacja gazów i ścieków, część II: Dezodoryzacja na drodze chemicznego utleniania. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1985
 • Wystąpienie na konferencjach:                                       
  Symp. PAN, Poznań-Zielonka 1986;  Zjazd PTCh, Bydgoszcz 1987;                                       
  Zjazd PTCh, Katowice 1986;   Zjazd PTCh,  Bydgoszcz 1987 
  • temat I:                „HCl, Cl2 i NOx  w gazach przemysłowych”:  Zjazd PTCh, Poznań 1985;
  • temat II:               „Utylizacja odpadów stałych: popioły lotne i FeSO4 *7 H20”: 
                                Zjazd PTCh”, Katowice 1986; 
  • temat III:               „Odzyskiwanie  rozpuszczalników organicznych”:
  • temat IV:             „Dezodoryzacja i odorymetria”:  Sympozjum PAN,  Poznań-Zielonka 1986; 

 • CPBR  11.4  (1984-1989):  DEZODORYZACJA  GAZÓW  (koordynator: dr hab. inż. Jan D. Rutkowski, Politechnika Wrocławska);  kierownictwo zespołu realizującego cel 6: Dezodoryzacja metodami chemisorpcji  -  prof. dr hab. inż. Stanisław Bursa, dr inż. Joanna Kośmider
 • Kośmider A., Kośmider J., Otto J., Majkut A., Idzikowski J.: Sposób wytwarzania spoiwa gipsopodobnego. Patent nr 126 314, 1984.06.15
 • Bursa S., Kośmider J., Straszko J., Szaniawska: Wstępne badania kinetyki absorpcji NOx w roztworach HNO3 z dodatkiem V2O5.Ochrona Powietrza 3, 64-66, 1983
 • Bursa S., Kośmider J., Szaniawska D., Siadkowski J., Bereza J.: Absorpcja odpadowych tlenków azotu w roztworach HNO3 z dodatkiem V2O5. Ochrona Powietrza 5, 130-134, 1983
 • Bursa S., Kośmider J., Trzeszczyński J.: Badania procesu utleniania chlorków połączonego z destylacją w kolumnie rektyfikacyjnej. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 164, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 6, 47-59, 1981

  Wystąpienia na konferencjach: 
  temat: „HCl, Cl2 i  NOx  w gazach przemysłowych”:  Zjazd PTCh, Katowice 1983;  Zjazd PTCh, Poznań 1985
 • Bursa S., Kośmider J.: Chromatograficzne metody analizy gazowych produktów reakcji utleniania chlorków i chlorowodoru kwasem azotowym. cz. III: Chemiczno-chromatograficzna metoda analizy mieszanin gazowych produktów reakcji utleniania chlorków kwasem azotowym. Chem. Anal. 18, 657-665, 1973
 • Bursa S., Kośmider J.: Chromatograficzne metody analizy gazowych produktów reakcji utleniania chlorków i chlorowodoru kwasem azotowym. cz. I: Wstępne próby chromatograficznego oznaczania składu mieszanin zawierających: HCl, Cl2, NOCl i NO2 (N2O4). Chem. Anal. 17, 63-70, 1972
 • Bursa S., Kośmider J.: Chromatograficzne metody analizy gazowych produktów reakcji utleniania chlorków i chlorowodoru kwasem azotowym. cz. II: Analiza chromatograficzna mieszanin HCl-Cl2-NOCl. Chem. Anal. 17, 361-367, 1972
 • Rosner T., Pintowska Z., Kośmider J.: Stopień polimeryzacji polialkoholu winylowego w zależności od metody otrzymywania. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej  Nr 26 , Chemia  3, 63-81, 1961

  Wystąpienia na konferencjach;    
  temat:     „HCl, Cl2 i NOx  w gazach przemysłowych”:  
  Międzynarodowy Kongres Chemii Przemysłowej,   Warszawa 1962;   Zjazd PTCh,   Szczecin 1962;  
  Zjazd PTCh, Lublin 1973;   Zjazd PTCh, Opole 1975;   Zjazd PTCh, Warszawa 1976;   Zjazd PTCh, Szczecin 1977;  Seminarium RWPG-zespół Ochrona Atmosfery, Zakopane 1977