Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B2.6

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

N O R M A     P N - E N  1 3 7 2 5   J A K O Ś Ć    P O W I E T R Z A 
O z n a c z a n i e   s t ę ż e n i a   z a p a c h o w e g o   m e t o d ą   o l f a k t o m e t r i i    d y n a m i c z n e j

(wersja 2 - TUTAJ)


celu zapewnienia wspólnej podstawy dla ocen emisji odorantów
w krajach członkowskich Unii Europejskiej opracowano w latach 1991-2003
normę europejską EN 13725:2003.

Norma PN-EN 13725:2007 jest dosłownym tłumaczeniem angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 13725:2003 (z uwzględnieniem poprawki AC:2006). Zastąpiła w roku 2007 wcześniejszą angielskojęzyczną normę PN-EN 13725:2005 (U). Jest dostępna w uczelnianym Multimedialnym Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną oraz w sklepie PKN.

W normie opisano metodę obiektywnego określania "stężenia zapachowego" zanieczyszczeń próbki gazowej. Metoda polega na stosowaniu olfaktometrii dynamicznej i zespołu osób oceniających. Uczestnicy pomiarów muszą spełniać jednoznacznie określone kryteria wrażliwości węchowej.

Stężenie zapachowe mierzy się określając stopień rozcieńczenia konieczny dla osiągnięcia progu wyczuwalności. Stężenie zapachowe odpowiadające progowi wyczuwalności definiowane jest jako 1 ouE/m3. Stężenie zapachowe jest więc wyrażane jako wielokrotność progu wyczuwalności. Typowy jest zakres pomiarowy od 101 ouE/m3 do 107 ouE/m3 (z uwzględnieniem wstępnego rozcieńczenia).

Norma nie dotyczy pomiarów stężenia zapachowego w powietrzu otoczenia źródeł. Odpowiednie procedury pomiarowe są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN/TC264/WG27; protokoły posiedzeń - tutaj).

Podstawowe informacje, dotyczące historii tworzenia EN 13725, znaczenia podstawowych pojęć oraz sposobu prowadzenia pomiaru  olfaktometrychnego są treścią dwóch prezentacji Power Point. Aby pobrać materiał, kliknij w odpowiedni obrazek (typowe slajdy - poniżej).

Dodatkowo proponujemy:

  • obejrzenie stron internetowych, poświęconych różnym typom olfaktometrów (OLFAKTOMETRY-przegląd www);
  • pobranie filmowych ilustracji (kliknij w odpowiednią  ikonkę Media Player):

          - działania olfaktometru TO7, z którego korzystamy w Pracowni (oraz innych olfaktometrów serii TO),

          - przebiegu oznaczania progu wyczuwalności zapachu czystego związku chemicznego (np. n-butanolu).

     

  • lekturę artykułów opublikowanych w czasopiśmie PKN "Normalizacja" (2000 i 2005):

          - Problemy normalizacji oznaczania stężenia odorów
          -
Normalizacja olfaktometrii dynamicznej,

tekstu artykułu "", zamieszczonego w materiałach Konferencji "Trendy rozwojowe współczesnego przemysłu chemicznego" (Szczecin 2007) oraz innych publikacji, dotyczących wyników badań powtarzalności i odtwarzalności pomiarów olfaktometrycznych, badań sensorycznej sprawności kandydatów na członków zespołów itp. (np. A. van Harreveld, P. Heeres i H. Harssema, ... Bojarska i wsp.).