Wydrukuj tę stronę

AKTUALNOŚCI 2009/2010

21 maja 2010

Informujemy Gości naszej strony, że uruchamiamy nową wersję www Pracowi Zapachowej Jakości Powietrza,
Perspektywicznie stronę www.odory-szczenin.zut.edu.pl ma całkowicie zastąpić strona www.odory.zut.edu.pl.

W najbliższym czasie będą otwarte oba nasze okna.

ZAPRASZAMY NA BUDOWANĄ  www.odory,zut.edu.pl! 

 

12 maja 2010

Informacja dla Studentów II roku kierunku TOWAROZNAWSTWO: 
drugi termin zaliczenia kursu  ANALIZA SENSORYCZNA:   26 MAJA 2010, GODZ, 12.15
miejsce: "Nowa Chemia",  sala 255.

7 maja 2010

Zainteresowanym losami inwestycji w Moryniu, o której pisaliśmy  31 marca,
proponujemy lekturę artykułu, który opublikował na pierwszej stronie

KURIER SZCZECIŃSKI  (kopia - do powiększenia).  

 

 

6 maja 2010

Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego zmienił charakter z powodu tragicznej katasfrofy. Warsztaty odorymetryczne odbyły się zgodnie z planem (8. kwietnia). Uczestniczyło w nich ponad sto osób. Byli zainteresowani, czyli wyjazd przedstawicieli Koła Zapachowej Jakości Powietrza spełnił swój cel. 
 

   10 kwietnia 2010  


8 kwietnia 2010

Wczoraj rozpoczął się Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd  „Góry Sowie 2010” zorganizowano w schronisku „Orzeł” w miejscowości Sokolec.  Będzie trwał do 11-ego kwietnia. Oprócz typowych sesji naukowych i wystąpień zaproszonych gości  uczestnictnicy mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach przygotowanych przez CIECH S.A. oraz w warsztatach odorymetrycznych przygotowanych przez nasze Studenckie Koło Zapachowej Jakości Powietrza. Czterogodzinne warsztaty odorymetryczne prowadzi już dzisiaj grupa pięciu członków Koła, pod opieką mgr inż. Małgorzaty Friedrich. 


Są prezentowane techniki pomiarów emisji zapachowej (olfaktometr dynamiczny w Mobilnym Laboratorium Olfaktometrii) oraz  metody terenowych ocen zapachowej jakości powietrza (olfaktometry Nasal Ranger i metody skalowania intensywności zapachu). Mamy nadzieję, że Warsztaty wzbudzą zainteresowanie uczestników Zjazdu.
Młodej ekipie życzymy sukcesów w popularyzacji olfaktometrii i wielu innych miłych wrażeń.


 

            WESOŁYCH  ŚWIĄ T!  

31 marca 2010

Do Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza znowu wpłynęła prośba o opinię w sprawie potencjalnej uciążliwości projektowanej fermy hodowlanej. Burmistrz jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko nowej wielkiej fermy norek (około 180 tysięcy sztuk). Przeciwko jej budowie protestują mieszkańcy gminy, którzy planują jej rozwój w kierunku agroturystyki, lecz autorzy raportu stwierdzają, że:

„Planowany obiekt, przy przyjętych rozwiązaniach projektowych, w zakresie ochrony powietrza nie będzie miał istotnego wpływu na otaczające środowisko. Poziom substancji emitowanych do powietrza w wyniku funkcjonowania hodowli norek nie przekroczy poziomów dopuszczalnych poza terenem przedsięwzięcia. Mając na względzie odległość projektowanej fermy od zabudowań mieszkalnych oraz usytuowanie fermy w stosunku do kierunki i częstotliwości występowania wiatrów nie przewiduje się uciążliwości zapachowych z fermy dla najbliższej osady ludzkiej”
oraz „...nie ma możliwości wyliczenia (liczbowo lub w jakiś inny sposób) emisji odorów z fermy a tym bardziej skumulowanej emisji dwóch sąsiadujących ferm.”

To jest bulwersujące!   Wyraźnie dowodzi, jak bardzo brakuje właściwych regulacji prawnych, od dawna zapowiadanych przez Resort Środowiska  (patrz: prace legislacyjne>>).
Niestety Resort nie dostrzega potrzeby szybkiego działania.
Świadczy o tym między innymi przebieg czatu dotyczącego „ustaw odpadowych” (patrz: Serwis samorządowy PAP>>).

Wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk na pytanie:  Jakie przepisy chronią mieszkańców okolic składowisk i kompostowni przed uciążliwymi zapachami?
odpowiedział:   Przepisy nie regulują tej kwestii, ale dobre praktyki firm prowadzących takie instalacje powinny ograniczyć taką uciążliwość.

Powinny, ale często nie ograniczają! Świadczy o tym rosnąca liczba skarg na uciążliwość zapachu, które już obecnie stanowią ponad 50% skarg na jakość powietrza. Osobom, które proszą o interwencje, urzędnicy odpowiadają, że brak podstaw prawnych jakąkolwiek interwencję uniemożliwia! A stworzenie takich podstaw mieści się w zakresie kompetencji Ministra, który może (i powinien jak najprędzej!) wydać wykonawcze rozporządzenie do art. 222 ust. 5-7 POŚ  w sprawie metod określania zapachowej uciążliwości i poziomów odniesienia dla odorantów.

Autorzy raportów o oddziaływaniu na środowisko powinni być zobowiązani do:
ilościowego określenia emisji zapachowej z nowej fermy, biogazowi, kompostowni …  (zgodnie z PN-EN 13725:2007>>),
-  wykonania obliczeń prawdopodobieństwa przekraczania progu rozpoznawalności zapachu w otoczeniu instalacji
   (referencyjny model dyspersji jest opisany w
Dz.U, 2010 nr 16 poz.87 >>),
porównania obliczonych wartości z poziomami odniesienia, wskazanymi przez Ministra (oczekiwane
rozporządzenie do art. 222 ust. 5-7 POŚ).


Mamy nadzieję, że właśnie takie czynności miał na myśli Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowisk
a, Roman Jaworski, mówiąc w czasie 121. posiedzenia sejmowej Komisji OŚZNiL
(całość wypowiedzi - tutaj>>):
Jeśli chodzi o wykonywanie czynności związanych z uciążliwością zapachową, to ...

w przypadku lokalizacji, w przypadku raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, powinno się te sprawy brać pod uwagę.
” 

Po wydaniu rozporządzenia zwrot „powinno się [...] brać pod uwagę”, będzie można zastąpić stwierdzeniem „trzeba brać pod uwagę” w raportach o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko.
Będzie też dokładnie wiadomo, jak to należy robić i kto jest odpowiedzialny za poprawne oszacowanie zasięgu potencjalnej uciążliwości

Na razie radzimy wszystkim, którzy - na podstawie niepełnych raportów o oddziaływaniu na środowisko - muszą wydawać decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach uruchomienia nowych instalacji,  aby domagali się:
- od inwestorów   - uzupełnienie raportów o analizę zasięgu zapachowej uciążliwości  (zakres - jak wyżej),
- od Ministerstwa  - informacji, czy odmowa wydania "decyzji o uwarunkowaniach" może być uzasadniana brakiem wymienionej analizy
  albo jej wynikami (częstość przekraczanie progu rozpoznawalności na terenach mieszkaniowych lub obszarach rekreacji,  

  uznana za nie akceptowalną
na podstawie załącznika 1 do projektu ustawy o przeciwdziałaniu... z roku 2009).

18 marca 2010
Na stronie www.sejm.gov.pl zamieszczono informację o wpłynięciu kolejnej interpelacji
w sprawie działań podejmowanych przez rząd - w szczególności Ministerstwo Środowiska - w kwestii opracowania regulacji prawnych dotyczących emisji uciążliwych zapachów (nr 15124). Została złożona przez posła Jana Burego (s. Antoniego) 15. marca. Treści interpelacji jeszcze nie opublikowano, ale jej tytuł sugeruje, że nie tylko dla nas nie są wystarczająco jasne odpowiedzi Ministra na wcześniejsze interpelacje w tej sprawie, np. nr 14255 , nr 14024, nr 11786.

18 marca 2010
Tekst interpelacji posła Marka Kuchcińskiego w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w Polsce został opublikowany w aneksie 1 do stenograficznego sprawozdania z 60. posiedzenia Sejmu (str.229). Opublikowania odpowiedzi Ministra na zadane pytania można oczekiwać za około dwa tygodnie (aneks do sprawozdania z 63. posiedzenia Sejmu).

9 marca 2010
Z treścią interpelacji nr 14255 posła Marka Kuchcińskiego w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w Polscemożna już się zapoznać. Z dużym zainteresowaniem czekamy na odpowiedzi Ministra na zadane pytania:
1. Z jakiego powodu projekt ustawy, o którym była mowa w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa”, nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów?
2. Czy prace na nową ustawą zostały tylko wstrzymane na określony czas, czy zaniechane?
3. Jak należy rozumieć zwrot (fragment odpowiedzi Ministra na poprzednią interpelację): „akty prawne umożliwiające odpowiednią reakcję właściwych służb na fakt występowania uciążliwości zapachowej”?
4. Na jakich prawnych podstawach „właściwe służby” powinny uznawać skargę za zasadną i „odpowiednio reagować”?
5. Czy jest przewidywane wydanie rozporządzenia wykonawczego do Prawa ochrony środowiska (art. 222 P.o.ś., ust. 5–7), które ułatwiłoby „właściwym służbom” reakcje na skargi?

5 marca 2010
Dnia 11 lutego, w czasie 60. posiedzenia Sejmu RP, poseł Marek Kuchciński (przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska) złożył interpelację nr 14255 w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w Polsce. Interpelacja została skierowana do Ministra Środowiska. Odpowiedź wpłynęła 3 marca 2010.
Można się spodziewać, że treść interpelacji i odpowiedzi będzie ogłoszona w najbliższych dniach na www Sejmu (np. link powyżej i Aneks do stenograficznego sprawozdania z posiedzenia 60).
Mamy nadzieję, że prawna
sytuacja osób, które żyją w warunkach nieustannej zapachowej uciążliwości, będzie trochę jaśniejsza. Spodziewamy się też, że informacje Ministra ułatwią Urzędom podejmowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowej działalności, związanej z emisją odorantów (o czym z góry wiadomo). 

11 lutego 2010
W ostatnich miesiącach ukazało się w polskim fachowym piśmiennictwie kilkanaście artykułów dotyczących „problemu odorów”. Cieszy nas fakt, że mamy następców –  konieczność zajęcia się tymi problemami została dostrzeżona przez duże już grono naukowców - wykonawców  zamawianego przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarki komunalnej" (PBZ-MEIN-5/2/2006; patrz: www.odorypolska). Cieszy również, że nasz  "starzejący się" podręcznik „ODORY”  - wydany przez Wyd. Nauk. PWN w roku 2002 - jest wciąż wykorzystywany. Trochę martwi, że publikacje późniejsze są mniej znane. Staramy się w nich konsekwentnie stosować symbole wielkości i jednostek miar, obowiązujące nas wszystkich od roku 2005 (rok uznania EN 13725 za PN-EN 13725). „Przestawienie się” nie jest łatwe (dobrze to wiemy!), ale konieczne! Adeptom Olfaktometrii proponujemy korzystanie z podręcznika po wydrukowaniu zestawienia starych i nowych symboli, które może być stosowane jako zakładka (do chwili opanowania nowej terminologii i oznaczeń). Zestawienie jest dostępne – jako uaktualnienie - na  internetowej stronie Wydawnictwa (http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/4443a.pdf);   więcej (zestawienie symboli wycofanych i nowych) >>


12 stycznia 2010

Ministerstwo Środowiska przygotowuje pakiet ustaw, które mają kompleksowo regulować rynek odpadów.  W skład pakietu wchodzą m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, projekt ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, ustawa o bateriach i akumulatorach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Niestety w żadnym z tych dokumentów nie wspomniano o problemie zapachowej uciążliwości obiektów, w których odpady są przechowywane i przetwarzane. Na pilną potrzebę prawnego uregulowania tej sprawy zwróciła uwagę prof. Joanna Kośmider w czasie czatu, zorganizowanego 4 grudnia 2009 przez Serwis Samorządowy PAP. Na pytania internautów odpowiadał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Bernard Błaszczyk. Zainteresowanym proponujemy skorzystanie z linków do zapisu przebiegu czatu oraz do odpowiedzi na pytania, na które Minister nie zdążył odpowiedzieć w czasie trwania czatu.  Pytanie "Czy Ministerstwo zamierza wydać rozporządzenie do art. 222 ust. 5 POŚ?" pozostało bez odpowiedzi.


11 stycznia 2010
Informujemy, że w dwumiesięczniku "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" (nr 3 i 4/2009; patrz - wykaz publikacji) ukazały się nasze artykuły na temat:
- Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego,
- Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej.


 

31 grudnia  2009 

Wszystkim Gościom naszej strony, a w pierwszej kolejności wszystkim -
bliższym i dalszym - Współpracownikom,  życzę Osobistego Szczęścia w Nowym Roku
oraz satysfakcji ze studiów i z pracy zawodowej.
Życzę wielu okazji do odczuwania przyjemności, jaką daje praca,
jeżeli jest  wykonywana z pasją. 
Zachęcam do wysłuchania i przemyślenia piosenki Wojciecha Młynarskiego
- nieoficjalnego hymnu Weteranów Pracowni.

Joanna Kośmider      

  


       
     
      Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
                                    Udanych ferii i Sylwestra! 
                                                
Szczęśliwego Nowego Roku!

                                                                                           

                                                                         (do pobrania - dwie kolędy Zbigniewa Preisnera; kliknij w gwiazdki)  

 

17 grudnia 2009
Wszystkich zainteresowanych treścią wystąpień Członków Koła na  I. Sesji Naukowej SKN  ZUT zachęcamy do obejrzenia  prezentacji Power Point ...  więcej>>

27 listopada 2009
Nawiązując do informacji z 11 lipca informujemy, że nowe założenia do projektu "ustawy odorowej" prawdopodobnie nie będą przedstawione Radzie Ministrów w II półroczu br (zgodnie ze zaktualizowanym 14 lipca planem prac RM). Zainteresowanych zachęcamy do zajrzenia TUTAJ.

20 listopada 2009
Dnia 11 grudnia odbędzie się pierwsza Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT (patrz - REGULAMIN). Studenci byłej Akademii Rolniczej uczestniczyli w podobnych Sesjach już wielokrotnie. W Politechnice Szczecińskiej takie spotkania nie były organizowane, spodziewamy się jednak, że - mimo mniejszego doświadczenia - członkowie Kół Naukowych byłej Politechniki zaprezentują się nie gorzej. Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza zgłosiło cztery prezentacje (więcej informacji - patrz TUTAJ).  Mamy nadzieję, że zostaną zakwalifikowane  do wygłoszenia w czasie Sesji. 

 

30 września 2009
Zespół oceniający emisję zapachową z okładzin hamulcowych wrócił ze Szczytna. Potwierdzono, że pomiary olfaktometryczne umożliwiają jednoznaczne, ilościowe porównanie potencjalnej zapachowej uciążliwości różnych materiałów ciernych (więcej informacji - patrz TUTAJ).

24 września 2009
Od kilku dni nasze Mobilne Laboratorium Odorymetrii działa w Szczytnie. To już ostatnia akcja tegorocznych „olfaktometrycznych wakacji” Koła Zapachowej Jakości Powietrza. W zakładzie SMiOC Frenoplast młodzieżowa ekipa wykonuje porównawcze badania ilości odorantów emitowanych w czasie ciernych badań jakości trzech rodzajów okładzin hamulcowych. Cieszy nas, że badania olfaktometryczne – wciąż mało popularne – uznano za element kompleksowej oceny jakości materiałów. Oceniane są nie tylko właściwości mechaniczne – decydujące o bezpieczeństwie jazdy – ale również cechy wpływające na komfort (brak hałasu i nieprzyjemnego zapachu w czasie hamowania pociągów).

Zainteresowanych problemem prognozowania zasięgu wyczuwalności odorów wokół nowych zakładów przemysłowych informujemy, że artykuł "Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego"  (M. Bojarska, J. Kośmider) już się ukazał w  nr 3 czasopisma „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów”. Zachęcamy do lektury.

3 września 2009
Wróciła już do Szczecina ekipa Koła Zapachowej Jakości Powietrza, wykonująca - w ramach dwutygodniowego obozu naukowego - oznaczenia stężeń zapachowych w otoczeniu wytwórni mączki rybnej. Przywieziono pokaźny „kuferek skarbów” - cenne dane doświadczalne, które już opracowujemy.  Mam nadzieję, że grupa przywiozła również miłe wspomnienia! Wszystkim Uczestnikom pomiarów i Opiekunowi grupy – mgr inż. Małgorzacie Friedrich – bardzo dziękuję za solidną pracę!  <Joanna Kośmider>

21 sierpnia 2009
Trzy tygodnie temu TVN24 nadał reportaż "Tu się nie da oddychać" ("Prosto z Polski", 30.07.2009). Przedstawiono problem mieszkańców miejscowości Koziegłówki i Miłość,  którzy protestują przeciwko uciążliwości zapachu gazów emitowanych z nowej przetwórni odpadów rybnych. Wymownie wskazano, jak bardzo potrzebne jest jednoznaczne określenie standardów zapachowej jakości powietrza, zakresu kompetencji Wójta, Starosty,  WIOŚ ... (???)  oraz  ilościowych metod oznaczania skuteczności dezodoryzacji. A  terminy wydania odpowiednich przepisów - od dawna zapowiadanych przez Ministerstwo Środowiska - znów się oddaliły (patrz - BIP KPRM, poz. 29 wykazu zadań niezrealizowanych w I półroczu 2009 i nieprzeniesionych do planu na II półrocze). Bez tych przepisów nie można sprawdzić, czy uruchamiana instalacja dezodoryzacyjna jest wystarczająco skuteczna (co to znaczy "wystarczająco"?). Wczoraj w "Prosto z Polski" była mowa o losie mieszkańców otoczenia innej wytwórni mączki rybnej - w Jarużynie w woj. pomorskim (patrz: "Rybi smród nie daje im żyć" oraz dyskusja na FORUM)  Stwierdzono, że tym razem: Na pomoc przyszli urzędnicy i zlecili specjalną kontrolę. Ta jednak nic nie dała, gdyż brak jest przepisów, które określają, od którego momentu śmierdzi "za bardzo".Szkoda, że w programie nie padły pytania: Dlaczego  takich przepisów brakuje? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Kto wydał zgodę na produkcję mączki rybnej tak blisko zabudowań mieszkalnych? Czy nie mógł odmówić, dobrze wiedząc jak pachną rybie odpadki (zwłaszcza w czasie upałów!)? Liczymy na to, że TVN24 zada podobne pytania przedstawicielom Ministerstwa Środowiska. Tylko Ministerstwo może jednoznacznie określić  ostateczny termin zakończenia prac legislacyjnych, które są prowadzone od roku 2001, czyli od chwili wejścia w życie "Prawa ochrony środowiska" (patrz: ).

PS.
1. Badania, o których informowaliśmy 18. sierpnia, są wykonywane w otoczeniu innej wytwórni mączki rybnej. Rada Gminy, w której  znajduje się ta wytwórnia, postanowiła nie czekać na ministerialne rozporządzenia i wykonać ilościowe olfaktometryczne pomiary poziomu uciążliwości metodami stosowanymi w innych krajach. Wyniki pomiarów wykonanych w czasie obozu naukowego Koła Zapachowej Jakości Powietrza, porównamy z poziomami uciążliwości, które w tych krajach uznano za "najwyższe akceptowalne" (patrz -
"Standardy ..."). Może to ułatwi rozmowy z właścicielem uciążliwego zakładu?

2. O sprawie Jarużyna  pisała  wcześniej  red. Bożenna Szymańska w
GAZECIE  pomorskiej.pl z 14 sierpnia. Warto przeczytać i pomyśleć, jak takie sprawy powinny być rozwiązywane!

18 sierpnia 2009
Zakończyły się przygotowania do wyjazdu grupy członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza na dwutygodniowy obóz naukowy (18-31.08.09).  Grupę zaprosiła Rada Gminy, której mieszkańcy skarżą się na uciążliwy zapach gazów emitowanych z przetwórni odpadów rybnych.  Pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Friedrich zostaną wykonane badania zapachowej jakości powietrza w otoczeniu zakładu. Wyjazd już dzisiaj! Życzymy ekipie interesujących wyników pomiarów, a po pracy - dobrego wypoczynku w pięknej okolicy i wielu miłych wrażeń z jej zwiedzania!

22 lipca 2009
W najnowszym numerze tygodnika Twoje Tychy (21 lipca 2009) ukazał się artykuł red. Leszka Sobieraja pod tytułem „Komagra jak poligon” (kontynuacja  tematu poruszonego w czerwcu w artykule Smród razy dwa?). Autor przedstawia opinie prof. Joanny Kośmider i Pana Leszka Kamińskiego – pełnomocnika Komagry, na temat uciążliwości olejarni. Są to oczywiście opinie skrajnie różne. Taka różnica zdań nie mogłaby wystąpić, gdyby wydano wykonawcze rozporządzenie do art. 222 Prawa Ochrony Środowiska („ustawa odorowa” nie jest potrzebna). Rozporządzenie, które zapowiadano już w roku 2004, miało jednoznacznie określać poziomy uciążliwości, których nie można uznawać za akceptowalne. Ilościową i całkowicie obiektywną miarą tej uciążliwości jest przewidywalna częstość występowania rozpoznawalnego zapachu w skali roku. Osobom zainteresowanym sprawą zapachowej uciążliwości tłoczni oleju rzepakowego polecamy lekturę artykułu Małgorzaty Bojarskiej i Joanny Kośmider pod tytułem: Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego.  Artykuł został przyjęty do druku w czasopiśmie „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów”.

11 lipca 2009
Oczekującym (z nadzieją lub z niepokojem) na uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, proponujemy lekturę BIP Rady Ministrów  nt. projektów ustaw, które wycofano z planu prac RM  na pierwsze półrocze 2009. Zapowiedziano powrót do etapu przygotowywania założeń projektu ustawy... Niestety  nie wiemy, czym różni się nowy "projekt założeń", od tego, który był przedmiotem społecznych konsultacji  w marcu 2008.  "Istota projektu" nie różni się wcale. Czy odbędą się kolejne konsultacje społeczne?

 

2 października 2009

Wszystkim Studentom życzymy satysfakcji ze studiów w nowym roku akademickim 2009-2010. Życzenia najserdeczniejsze kierujemy do członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza.

Efekty Obozu Naukowego: 
Wyniki terenowych pomiarów olfaktometrycznych, wykonanych w sierpniu w ramach obozu naukowego Koła Zapachowej Jakości Powietrza, są już wstępnie opracowane. przez prof, J. Kośmider. Doświadczalnie określony zasięg uciążliwości wytwórni mączki rybnej umożliwił oszacowanie emisji odorantów. W wyniku modelowania ich dyspersji (dot. skali roku) określaono prawdopodobieństwo (%)  przekraczania progu rozpoznania zapachu w różnych punktach otoczenia Zakładu.Poprzednia strona: MAPA STRONY
Następna strona: O NAS - wstęp