Wydrukuj tę stronę

Joanna Kośmider

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej: 
Kierunki badań >>:    Programy badawcze - zestawienie>>   Prace dla administracji - zestawienie>>   Badane źródła rzeczywiste - zestawienie>>    

Wstęp J. Kośmider B. Mazur-Chrzanowska B Wyszyński M. Zamelczyk-Pajewska B. Merecka (Krajewska) M. Friedrich (Bojarska) M. Sosialuk


Joanna Kośmider jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (Wydział Chemiczny). Dyplom magistra inżyniera chemika uzyskała w roku 1961 na podstawie pracy pt.

WPŁYW WARUNKÓW ALKOHOLIZY POLIOCTANU WINYLU
NA ŚREDNI CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY OTRZYMANEGO POLIALKOHOLU WINYLU

(promotor: prof. Tadeusz Rosner)

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę naukowo–dydaktyczną w Katedrze Chemii Fizycznej, kierowanej przez Profesora dr hab. inż. Stanisława Bursę. W PS osiągała kolejne szczeble zawodowego awansu nauczyciela akademickiego (asystent: 1961-1963, starszy asystent: 1963-1970, adiunkt: 1970-1999, prof. nadzw.: 1999-2008; od 2008 – emerytura, ¼ etatu prof.). Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w 1970 roku na Wydziale Technologii Chemicznej PS na podstawie pracy pt.

CHEMICZNE I CHROMATOGRAFICZNE METODY ANALIZY
GAZOWYCH PRODUKTÓW REAKCJI UTLENIANIA CHLORKÓW KWASEM AZOTOWYM
(promotor: prof. Stanisław Bursa, recenzenci: prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Wiktor Gorzelany;

praca wyróżniona Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 1992 roku. Został nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej  na podstawie rozprawy pt.

SENSORYCZNE METODY OCENY ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA I SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI
(recenzenci: prof. Jan Konieczyński, prof. J.D. Rutkowski, prof. Jerzy Straszko)

Badania odorymetryczne były prowadzone w warunkach laboratoryjnych (elementy psychofizyki węchu) i w zapachowo uciążliwych zakładach przemysłowych (przetwarzanie ryb i odpadów rybnych).  Ten sam Wydział  PWr wystąpił z wnioskiem o nadanie dr hab. inż. Joannie Kośmider tytułu profesora  (nominacja profesorska ­– październik 2004).

Od r. 1993 prof. Joanna Kośmider pełni funkcję kierownika utworzonej przez siebie Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza. W latach 2000 – 2007 była też kierownikiem Zakładu Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, utworzonego w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska w celu koordynacji zajęć dydaktycznych o charakterze przyrodniczym (ekologia, geologia, meteorologia, hydrologia. …), prowadzonych dla studentów kierunku „Ochrona środowiska”.    

Od początku lat 1980-tych prace badawcze prof. Joanny Kośmider dotyczą przede wszystkim technik kontrolno-pomiarowych, potrzebnych dla wprowadzenia standardów zapachowej jakości powietrza w Polsce (pomiary emisji i imisji odorantów, metody prognozowania zapachowej uciążliwości. Przedmiotem badań są również zagadnienia psychofizyki węchu i możliwości „instrumentalnych pomiarów zapachu”.

Badania były wykonywane wspólnie z doktorantami i dyplomantami Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PS (ponad 80 prac). Zostały zakończone trzy prace doktorskie, a  kolejne są w toku. Jedna z prac magisterskich, wykonywana w ramach poszukiwań ogólnie dostępnej metody „instrumentalnych pomiarów zapachu” (system GC-NN), została nagrodzona przez  Ministra Środowiska (mgr inż. Beata Krajewska, 2004). Dwie spośród trzech zakończonych prac doktorskich zostały wyróżnione przez Radę Wydziału na wniosek recenzentów zewnętrznych.

 

Do bazy danych opi - tutaj. Poprzednia strona: STOPNIE NAUKOWE
Następna strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza