Wydrukuj tę stronę

Małgorzata Friedrich (Bojarska)

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Więcej: 
Kierunki badań >>:    Programy badawcze - zestawienie>>   Prace dla administracji - zestawienie>>   Badane źródła rzeczywiste - zestawienie>>    

Wstęp J. Kośmider B. Mazur-Chrzanowska B Wyszyński M. Zamelczyk-Pajewska B. Merecka (Krajewska) M. Friedrich (Bojarska) M. SosialukPani mgr inż. Małgorzata Bojarska skończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PS w roku 2008 (kierunek „Inżynieria chemiczna i procesowa”).  Magisterską pracę dyplomową na temat:

NOWE  METODY  MONITORINGU  EMISJI  ZAPACHOWEJ

wykonała w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider. Temat pracy mieścił się w zakresie objętym programem badawczym „ODORYMETRIA. Nowe metody pomiarów” (2005-2007), finansowanym przez MNiSzW.

Już przed obroną pracy dyplomowej pani Małgorzata Bojarska została zatrudniona w Pracowni na etacie technicznym. Kontynuuje badania w dziedzinie odorymetrii w ramach pracy doktorskiej. Aktywnie włączyła się do organizacyjno-technicznych przygotowań prezentacji technik odorymetrycznych na Seminarium RTP 26398 Ograniczanie Uciążliwości Odorowych w Polsce, Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 (sesja posterowa, wystawa sprzętu, warsztaty odorymetryczne). Czynnie uczestniczyła w przygotowanych prezentacjach (wystawa; stanowisko 3: „Instrumentalne pomiary zapachu”).

Wyniki dotychczasowych badań były też tematem wystąpień na dwóch innych konferencjach krajowych:

 

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

 

W okresie jesiennym roku 2008 mgr inż. Małgorzata Bojarska prowadziła zespołowe (grupa 7-osobowa) pomiary emisji zapachowej z ferm hodowlanych, między innymi wykonane na zasadach określonych w porozumieniu o współpracy, zawartym między Instytutem Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska i POLDANOR S.A.. Uzgodniono, że wskazane obiekty POLDANORU będą mogły być włączone do długofalowego programu badań zapachowej uciążliwości hodowli w województwie zachodniopomorskim.

Długofalowy badawczy program  Pracowni, w którego realizacji bardzo aktywnie uczestniczy mgr inż. Małgorzata Friedrich, dotyczy zagadnień

  • Wskaźniki emisji zapachowej z rzeczywistych źródeł odorantów (tworzenie ogólnodostępnej bazy danych)
  • Korelacje między stężeniami poszczególnych składników mieszanin odorantów a zapachowym stężeniem mieszaniny w emitowanych gazach
  • Porównanie precyzji różnych technik oznaczania stężenia zapachowego w powietrzu otoczenia emitorów (pomiary wykonywane z użyciem olfaktometru Nasal Ranger,  skalowanie intensywności zapachu, oznaczenia liczby "godzin odorowych", badania socjologiczne itp).

W listopadzie 2008 (22-30.11.08) mgr inż. Małgorzata Bojarska prowadziła zespołowe pomiary emisji zapachowej z Zakładu Olejów Roślinnych w Tychach (praca zlecona przez KOMAGRA S.A. w Warszawie). Program badań obejmował oznaczenia emisji zapachowej z trzech dominujących emitorów zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo w umowie między WTiICh PS i KOMAGRA S.A. przewidziano przeszkolenie dwóch pracowników Zakładu w zakresie olfaktometrii dynamicznej oraz opracowanie przez prof. dr hab. inż. Joannę Kośmider propozycji długofalowego programu badawczego (więcej informacji - patrz Biuletyn Inform. UM Tychy, wrzesień 2008). Projekt programu został przekazany do KOMAGRA wraz z wynikami pomiarów (potwierdzającymi konieczność radykalnej redukcji emisji odorantów; patrz ppt z Seminarium w Ministerstwie Środowiska 10.03.09). Pani Małgorzata Bojarska rozpoczęła intensywne przygotowania do pomiarów wstępnie planowanych na styczeń i luty 2009, jednak już w styczniu okazało się, że Zakład znalazł inne rozwiązanie  swoich problemów (patrz - Protokół Nr 0063/31/KIMiOŚ/09 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2009; UM Tychy).

Bogaty zbiór rezultatów badań wrażliwości węchowej studentów WTiICh, systematycznie wykonywanych w laboratorium Pracowni, jest  opracowywany. Wyniki pomiarów wykonanych w warunkach rzeczywistych  zostały skierowane do publikacji w kwartalniku "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów".

 

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)


Pomiary w Tychach wykonywali – pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Bojarskiej - członkowie nowo utworzonego SKN „Koło Zapachowej Jakości Powietrza” (6 osób). Celowość utworzenia Koła była od dawna wskazywana przez kierownika Pracowni. Cel został osiągnięty dzięki wielkiemu zaangażowaniu i nakładowi pracy mgr inż. Małgorzaty Bojarskiej. SKN „Koło Zapachowej Jakości Powietrza” zostało utworzone dnia 18 listopada 2008 (zebranie założycielskie, zatwierdzenie statutu, wybór Zarządu). Liczyło wówczas około 30 członków.

Celem Koła jest (cyt. ze Statutu):

  • Kształtowanie wrażliwości człowieka na zapachową jakość powietrza,  traktowaną jako nieodłączny element jakości środowiska,
  • Propagowanie działań w kierunku zapobiegania i ograniczenia uciążliwości zapachowej,
  • Pogłębianie wiedzy z dziedziny odorymetrii i dezodoryzacji,
  • Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć propagujących odorymetrię,
  • Rozwiązywanie problemów percepcji wrażeń węchowych,
  • Poszukiwanie możliwości instrumentalnego monitoringu emisji i imisji zapachowej
  • Integracja środowiska akademickiego.

Bogaty dorobek mgr inż. Małgorzaty Friedrich, zgromadzony w roku 2009, oraz zamierzenia badawcze na rok 2010 są ściśle związane z działalnością "Koła Zapachowej Jakości Powietrza".

 

 Poprzednia strona: STOPNIE NAUKOWE
Następna strona: Koło Zapachowej Jakości Powietrza