Wydrukuj tę stronę

ODORY W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Polska – ustawy Polska – rozporządzenia Inne kraje - przykłady


Prace
legislacyjne

Kalendarium 2005-2010

Przegląd zmian POŚ 2001, w zakresie dot. przeciwdziałania odorom, oraz miejsce odorów
w innych ustawach i projektach ustaw
Rozporządzenia (obowiązujące i wycofane)
oraz projekty rozporządzeń
w sprawie zapachowej jakości powietrza
Linki do tekstów kilku aktów prawnych
i do wykazów źródeł informacji

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska pozwolenia zintegrowanego wymaga eksploatacja tych instalacji, których prowadzenie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Dla każdego rodzaju typowych oddziaływań, jakie mogą występować w związku z eksploatacją instalacji, powinny być określone urzędowe ograniczenia.  Typowe oddziaływania, to:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu, 
  • emitowanie pól elektromagnetycznych.

Mimo że odoranty są wprowadzanymi do powietrza gazami, bardzo niekorzystnie wpływającymi na jego jakość (są przyczyną ponad 50% skarg na jakość powietrza), ograniczeń ich oddziaływania dotychczas nie określono. Dopóki nie zostaną wydane jednoznaczne akty prawne, określające jakie poziomy zapachowej uciążliwości nie powinny być uznawane za akceptowalne, wyniki olfaktometrycznych badań emisji zapachowej, modelowania dyspersji odorantów w otoczeniu emitorów oraz terenowych badań zapachowej jakości powietrza mogą być interpretowane z wykorzystaniem odpowiednich przepisów zagranicznych oraz projektów polskich rozporządzeń i ustaw.

Kiedy mogą być wydane oczekiwane polskie akty prawne?  Dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych (więcej >>)  niestety nie budzi optymizmu!