Wydrukuj tę stronę

BADANIA - PROJEKTY BADAWCZE

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989Prezentujemy Państwu nasze aktualne zamierzenia badawcze oraz sprawozdania merytoryczne z czterech projektów badawczych już zrealizowanych.

Kierunki badań bieżących i planowanych (2007-2012) są zgodne z opisami, które zamieściliśmy w roku 2006 w ofertach na realizację dwóch zadań PBZ-MEiN-5/2/2006 
pt. NOWE  METODY  I  TECHNOLOGIE  DEZODORYZACJI  W  PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ,  ROLNEJ  I  GOSPODARCE  KOMUNALNEJ:

zadanie 1:
Kompleksowa identyfikacja i inwentaryzacja odorów pod względem intensywności i uciążliwości dla aglomeracji miejskich i terenów wiejskich. Ocena powinna dotyczyć emisji punktowych z obiektów przemysłowych, przemysłu rolno-spożywczego oraz obiektów komunalnych (zakłady celulozowo-papiernicze, chemiczne, cukrownie, zakłady przemysłu cukrowniczego, ...,  fermy hodowlane i ubojnie, kompostownie, zakłady przetwórstwa rybnego, zakłady utylizacyjne, oczyszczalnie ścieków, ...).
zadanie 2: 
Opracowanie, wzorcowanie i walidacja metod analitycznych wykonywanych nowym urządzeniem analizującym odory z wykorzystaniem technik chromatograficznych oraz tzw. „sztucznego nosa”, ...


Nasze oferty nie zyskały akceptacji Ministerstwa. Nie zostaliśmy też włączeni do badań koordynowanych przez Zwycięzcę konkursu - Politechnikę Wrocławską.
Program realizujemy w wolniejszym tempie niż zamierzaliśmy.  Jesteśmy przekonani, że zgromadzone wyniki ułatwią rozwiązanie "problemów odorowych" w Polsce. 

Sprawozdania merytoryczne z realizacji projektów badawczych z lat 2001-2003 i 2005-2007 - udostępniamy w całości, a wcześniejsze - w formie skróconych opisów.


PROGRAMY  BADAWCZE  CPBR,   KBN   i   MNiSzW

   2007-2012

   Badania  w toku

      Badania własne i działalność statutowa Uczelni;

     Odory w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej
    
    
Realizacja trzyletniego programu  badań, który opracowaliśmy przygotowując
      oferty (odrzucone)
na
konkurs Nr PBZ-MEiN-5/2/2006;
     Oferty (do pobrania): 
zadanie 1zadanie 2


   2005-2007
   Temat:
   Kierownik tematu:

    Grant KBN Nr 1398/T0/2005/29
    Odorymetria. Nowe metody pomiarów   
    prof. dr hab. inż. J. Kośmider


   2001-2003

   Temat:
   Kierownik tematu:


    Grant KBN Nr 1544/T09/2001/2
    Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe   
    dr hab. inż. J. Kośmider

   1991-1994
   Temat:
    Kierownik tematu:

    Grant KBN Nr 2674/6/91/92
    Zapachowa Jakość Powietrza   
    dr hab. inż. J. Kośmider 

   1984-1989
   Temat:
   Koordynator:
   Cel 6:
   Kierownik tematu:

    CPBR  11.4
    Dezodoryzacja gazów
    dr hab. inż. Jan D. Rutkowski, PWr
    Dezodoryzacja metodami chemisorpcji   
    dr inż. J. Kośmider

 

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

Organizacja konferencji międzynarodowych

ODOURS – Control, Regulations, Measurements,  Świnoujście 1993;
dr hab. inż. Joanna Kośmider - była inicjatorką tego przedsięwzięcia.
Organizatorami Sympozjum były cztery instytucje:
    
-   Kom. Reinhaltung der Luft VDI (Niemcy),
    
-   Vereniging Lucht–Clean Air Assotiation (Holandia),
     -   SITPChem Oddz. Szczecin (Polska),
     -   Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej PS (Polska).

>>  więcej

Kongres Eurodeur 97, Paris, 25-26 juin 1997
dr hab. inż. Joanna Kośmider  była członkiem Komitetu Organizacyjnego.

>> więcej

Seminarium RTP 26398  „Ograniczanie uciążliwości odorowych” 
organizowane przez European Commission TAIEX
we współpracy z WIOŚ w Szczecinie i Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza,
 
Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 r.
>> więcej

Wyjazdy naukowe

Wyjazd dwóch studentek WTiICh. kierunek Ochrona Środowiska do Treitment des Effluents Gazeux et Olfactometie
(TEGO, CERTECH, UCL Louvain/Seneffe, Belgia)
na 4-miesięczny staż naukowy.
>> więcej

Wyjazd mgr inż. Małgorzaty Zamelczyk-Pajewskiej do Instytutu Informatyki Medycznej Uniwersytetu w Lubece
w celu wykonania – wraz z dr Rolandem Linderem - części obliczeń objętych tematyką pracy doktorskiej nt. „Sieci neuronowe w odorymetrii”.
>>
więcej

Wyjazd dr inż. Bartosza Wyszyńskiego na kilkuletni staż naukowy do Tokio Instutute of Technology – Nakamoto Laboratory.
D
r inż. Bartosz Wyszyński specjalizuje się w zakresie sztucznego węchu oraz odtwarzania zapachu.
>>
więcej

Wyjazd mgr inż. Beaty Mereckiej na roczny staż zawodowy w Odournet UK Ltd (Bradford on Avon).
Mgr inż. Beata Merecka doskonaliła umiejętności ocen uciążliwości zapachowej i problemami wydawania licencji zgodnie z IPPC H4.
>> 
więcej.

Wizyty  w Szczecinie

1996
Pan dr Serge Vigneron,  przedstawiciel  TEGO (Treitment des Effluents Gazeux et Olfactometie, CERTECH, UCL)
>> 
więcej

2005

Pan dr Lionel Pourtier, kierownik francuskiego laboratorium odorymetrycznego EOG GED - Environnement et Développement.
>> 
więcej

 

2006

Wizyta przedstawicieli Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection/Applied Research Division
w celu wykonania wspólnych porównawczych badań olfaktometrycznych w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza.
>> 
więcej

 Poprzednia strona: BADANIA - kierunki
Następna strona: BADANIA - Olfaktometria w praktyce