Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B2.5

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

P O B I E R A N I E    P R Ó B E K    D O    A N A L I Z    O L F A K T O M E T R Y C Z N Y C H

(wersja 2 - TUTAJ)

Podstawowe źródła:  PN-EN 13725,  IPPC H4,  mini-vademecum olfaktometrii


Próbki zanieczyszczonego powietrza lub gazów odlotowych do analizy olfaktometrycznej są pobierane do worków z folii o małej przepuszczalności, w jak najmniejszym stopniu adsorbującej zanieczyszczenia gazu (np. PTFE, PET, Tedlar). Metodę pobierania próbki należy dostosować do konkretnej sytuacji.

Próbki powietrza mało zanieczyszczonego mogą być pobierane metodą bezpośredniego pompowania, przy czym wszystkie elementy pompek muszą być bezwonne i neutralne w stosunku do zanieczyszczeń (np. japońska Handy Pump - na zdjęciu poniżej).

Znacznie bardziej popularne są różnorodne urządzenia stosowane podczas pobierania próbek "metodą płuca". Są to sztywne pojemniki o różnym kształcie, w których umieszcza się pusty worek na próbkę, połączony z sondą. W pojemniku  jest wytwarzane podciśnienie, co powoduje zasysanie badanego gazu poprzez sondę do wnętrza worka. Wewnętrzne powierzchnie sondy, worka i przewodów łączących powinny być starannie kondycjonowane. W tym celu po pobraniu pierwszej porcji badanego gazu i po upływie 5-10 minut worek należy opróżnić. W niektórych sytuacjach może być wskazane powtórzenie tej czynności. Dopiero wtedy pobierana jest próbka właściwa, której skład nie zmienia się wskutek adsorpcji na ściankach pojemnika w czasie transportu do laboratorium olfaktometrycznego.

Niekorzystnym procesom adsorpcji na ściankach, reakcjom chemicznym w fazie gazowej i wykraplaniu się kondensatów można zapobiegać stosując wstępne rozcieńczanie próbek w czasie ich pobierania. Mogą być wykonywane w urządzeniach działających na zasadzie "płuca", jeżeli wystarczające są nie więcej niż trzykrotne wstępne rozcieńczenia.

Jeżeli potrzebne  jest zastosowanie wielokrotnych rozcieńczeń wstępnych, zalecane jest stosowanie sond umożliwiających wstępne rozcieńczanie dynamiczne.

Wstępne rozcieńczanie badanego gazu w czasie pobierania próbki  jest pierwszym etapem analizy olfaktometrycznej, a więc sprawność urządzeń musi spełniać te same wymagania PN-EN 13725, co sprawność olfaktometrów.


Przykłady technik stosowanych w Japonii
(kliknij na obrazku, jeżeli chcesz wiedzieć więcej)

   
Przykłady urządzeń stosowanych w Europie (ECOMA-Niemcy i OdourNet-Holandia)
(kliknij na obrazku, jeżeli chcesz wiedzieć więcej)

Norma PN-EN 13725 nie obejmuje problemu pobierania próbek z dyfuzyjnych źródeł powierzchniowych. W informacyjnym załączniku do normy określono jedynie ogólne zalecenia, odnoszące się do stosowania osłon badanych powierzchni (zamiana całości lub części źródła emisji niezorganizowanej w źródło zorganizowane w celu pobrania próbek).

Niektóre rodzaje stosowanych osłon przedstawiono na rysunkach poniżej.

Próbki do analizy olfaktometrycznej są pobierane ze strumienia powietrza lub azotu, którym przedmuchiwana jest przestrzeń pod osłoną.


Niemcy (ECOMA)
 
 

                       Australia                                    Stany Zjednoczone
                      
(kliknij na obrazkach, jeżeli chcesz wiedzieć więcej)   

Urządzenia stosowane w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza

WIĘCEJ:

             Zasada "metody płuca"              Sonda do rozcieńczeń dynamicznych        Osłona fragmentu źródła powierzchniowego

  • mini-vademecum:

  POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne
   POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI I ROZCIEŃCZANIE STATYCZNE JAKO CZĘŚĆ POMIARU
   POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH