Wydrukuj tę stronę

ODORY a PRAWO: Polska - rozporządzenia

Polska – ustawy Polska – rozporządzenia Inne kraje - przykłady


Prace
legislacyjne

Kalendarium 2005-2010

Przegląd zmian POŚ 2001, w zakresie dot. przeciwdziałania odorom, oraz miejsce odorów
w innych ustawach i projektach ustaw
Rozporządzenia (obowiązujące i wycofane)
oraz projekty rozporządzeń
w sprawie zapachowej jakości powietrza
Linki do tekstów kilku aktów prawnych
i do wykazów źródeł informacji

 

      Internetowy System Aktów Prawnych (wyszukiwanie)

       2002-20032004-20052006-2007Zapoczątkowuje pobieranie pliku2008, Zapoczątkowuje pobieranie pliku2009, Zapoczątkowuje pobieranie pliku2010

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu;
(Dz.U, 2010 nr 16 poz.87)  wersja obowiązująca

Załącznik nr 3  (str. 1254):
REFERENCYJNE METODYKI MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(
Dz. U. 2008, nr 47, poz. 281)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu;
(Dz.U. 2003 nr 1 poz. 12); wersja nieobowiązująca,  data uchylenia: 20.08.09

Załącznik nr 4  (str. 43):
REFERENCYJNE METODYKI MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

Patrz również:
L. Łobocki:
Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2003

Uwaga:

W rozporządzeniu, ani w cytowanych wytycznych Ministerstwa Środowiska, nie wspomniano o możliwościach stosowania modelowania rozprzestrzeniania się zamnieczyszczeń powietrza w celu prognozowania zasięgu ponadnormatywnej/nieakceptowalnej zapachowej uciążliwości. Takie obliczenia są od dawna w wielu krajach podstawą administracyjnych decyzji, dotyczących środowiskowych uwarunkowań prowadzenia zapachowo uciążliwej działalności (patrz na przykład:  hasło "ODOUR DISPERSION MODELLING").

 

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia .................... 2004 r. w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza do art. 86 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001;  Politechnika Szczecińska, grudzień 2004

 Fragment (powiększ):      

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia .................... 2004 r. w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza do art. 86 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001;  DPE, październik 2004

Fragmenty (powiększ):     

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji  (Dz.U. 1998 nr 93 poz. 589


Fragment:

§ 3.
1. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, sporządzane na etapie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny spełniać następujące wymagania:
1) określać oddziaływanie inwestycji na następujące elementy środowiska: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań,
2) uwzględniać stan środowiska w powiązaniu z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu z punktu widzenia nakładania się negatywnych oddziaływań na środowisko,
3) uwzględniać etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,
4) identyfikować i określać skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych,
[...]

 

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
1) opis inwestycji, w tym jej położenie i powierzchnię oraz charakterystykę technologii i rozwiązań technicznych,
2) opis stanu środowiska i sposobu zagospodarowania terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,
3) opis sposobu korzystania ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji, wraz z określeniem zużycia wody, kopalin, materiało- i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, odorów, promieniowania, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu (przedstawionego na mapach w odpowiedniej skali),
4) oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótkotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych inwestycji na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi oraz planowane i istniejące zagospodarowanie terenu,
[...]

 

Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne (Dz.U. 1998 nr 93 poz. 590)

Fragment:

§ 2.
1.
Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, sporządzane na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego, powinny spełniać następujące wymagania:

1) określać oddziaływanie inwestycji na następujące elementy środowiska: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań,
2) uwzględniać stan środowiska w powiązaniu z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,
3) uwzględniać etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,
4) identyfikować i określać skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych,
5) przyjmować za podstawę istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i występujących uciążliwości,
6) przedstawiać zastosowane metody oceny i przyjęte założenia, jak również wykorzystane dane o środowisku, a także stwierdzone braki i niedoskonałości w tym zakresie,
7) zawierać wnioski,
8) zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym,
9) przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
1) opis inwestycji, w tym jej położenie i powierzchnię oraz charakterystykę technologii i rozwiązań technicznych,
2) opis sposobu korzystania ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z określeniem zużycia wody, kopalin, materiało- i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, odorów, promieniowania, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu (przedstawionego na mapach w odpowiedniej skali),
3) opis i analizę skuteczności proponowanych sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, wynikających z aktualnego stanu wiedzy,   [...]

 

Dz.U. 1998 nr 93 poz. 590

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne.

Dz.U. 1998 nr 93 poz. 589

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.