Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B4.2

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
 
B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

O L F A K T O M E T R    T E R E N O W Y    "N A S A L   R A N G E R "

(wersja 2 - TUTAJ)

 - Ch. M. McGinley and Michael McGinley 2004; St. Croix Sensory Inc
- Lionel Pourtier 2005
- Measurements of temporary values of odour concentration, 2007
-
Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych 2007,
- Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej, 2008

Procedura oznaczeń stężenia zapachowego (cod [ou/m3]) i emisji zapachowej (qod [ou/s]) ze źródeł zorganizowanych metodą olfaktometrii dynamicznej jest szczegółowo opisana w normie PN-EN 13725:2007. Nie zostały dotychczas znormalizowane procedury oznaczeń emisji zapachowej ze źródeł dyfuzyjnych, emisji chwilowej (np. występującej w awarii lub w czasie operacji uciążliwych, lecz krótkotrwałych) oraz małych i szybko zmiennych wartości stężenia zapachowego w przygruntowej warstwie powietrza.

Uważa się, że takie oznaczenia stężeń w powietrzu atmosferycznym można wykonać:

Nasal Ranger (patent St. Croix Sensory) to rodzaj maski gazowej z filtrem z węglem aktywnym, w której znana część wdychanego powietrza może omijać filtry.


Zawór regulacyjny umożliwia wybranie jednej z sześciu wartości stosunku strumienia powietrza oczyszczonego do nie oczyszczonego (
Vczyste/Vsurowe = 2, 4, 7, 15, 30 i 60 lub 60, 100, 200, 300, 400 I 500) oraz ustawienie pozycji BLANK (oczyszczanie całego wdychanego strumienia).
Dokładność i odtwarzalność rozcieńczeń wynosi odpowiednio ±10% i  ± 5%.

 

W urządzeniu zainstalowano czujnik prędkości przepływu wdychanego powietrza ze wskaźnikiem informującym o osiągnięciu zalecanego poziomu 16–20 dm3/min. Oceniający stopniowo zwiększają udział strumienia omijającego filtry, aż do osiągnięcia wyczuwalności zapachu.


Oznaczone wartości Vczyste/Vsurowe =  D/T (Dilution-to-Threshold Ratios) odpowiadające sąsiednim ocenom „czuję” i „nie czuję” (wartości ZTAK i ZNIE) pozwalają obliczyć wartość  ZITE  (indywidualne oszacowanie progu):

ZITE =  (ZTAK *  ZNIE)0,5


Wartość stężenia zapachowego cod [ou/m3] jest średnią geometryczną ze zbioru oszacowań indywidualnych (ZITE), zgromadzonych przez zespół.


Zespół Pracowni (pracownicy i studenci; patrz - zdjęcia poniżej) wykorzystywał olfaktometry NASAL RANGER w czasie badań zapachowej uciążliwości
fermy norek, fermy tuczu trzody chlewnej i zakładu utylizacji odpadów komunalnych.

          


Najbardziej obszerny program badawczy dotyczył tuczu świń (trzy dyplomowe prace magisterskie, dwie publikacje). 
Przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów w otoczeniu fermy trzody chlewnej w pięciu sytuacjach meteorologicznych (model referencyjny). Wykorzystano wskaźnik emisji zapachowej 30ouE/s∙tucznik, oszacowany na podstawie danych brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska. Obliczono, średnie i maksymalne wartości stężenia zapachowego w smudze zanieczyszczeń cod,60min [ouE/m3]. Zespołowe pomiary terenowe wykonano w smudze z użyciem czterech terenowych olfaktometrów Nasal Ranger oraz metodą skalowania intensywności zapachu. Potwierdzono zgodność wyników pomiarów olfaktometrycznych z prognozowanymi wartościami stężenia średniego.


Patrz również: 


filmy:


reklamówka NR 2002 

NR Discovery Channel 2004

Hart Seely on 2008 NY State Fair with the Nasal Ranger (7:23)