Wydrukuj tę stronę

Prace dla administracji państwowej - zestawienie

Przygotowanie prawnych
podstaw ZJP
Konferencje międzynarodowe Zagraniczne
wyjazdy naukowe
Goście zagraniczni
w PZJP
Prace dla administracji - zestawienie Eurodeur 1997, Paryż Roland Linder, Lubeka dr Serge Vigneron, Belgia
Prace dla administracji państwowej Seminarium ODORY 1993, Świnoujście Nakamoto Laboratory, Tokio  dr Lionel Pourtier, Francja
 Normalizacja procedur olfaktometrycznych RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości zapachowej",
Międzyzdroje 2008
Odournet UK dr Hiroyuki Ueno, Japonia


Zespół Pracowni od ponad dwudziestu lat stanowczo sprzeciwia się ponawianym i upowszechnianym stwierdzeniom, że brak stosownych metod  pomiarowych uniemożliwia ilościowe oznaczenia emisji zapachowej oraz przewidywanie zasięgu  uciążliwości, która nie jest akceptowana przez więszość ludzi. Systematycznie publikujemy wyniki naszych olfaktometrycznych badań, które przeczą tym stwierdzeniom (patrz np. źródła rzeczywiste >>stopnie naukowe >>; prace dyplomowe >>).  Mają wymowę przeciwną. Pozwalają nam formułować różne konkretne propozycje systemowych rozwiązań problemu, opartych na wykorzystaniu urzędowych wykazów wskaźników emisji zapachowej (wyrażanej w jednostkach zapachowych na sekundę i jednostkę produkcji).  Niestety  propozycje te nie stały się tematem środowiskowej dyskusji, która wydaje się konieczna (więcej >>).  Zmiany w harmonogramie prac Rady Ministrów  w roku 2009 budzą nasz  niepokój:

styczeń 2009:     umieszczenie tematu "projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej" w planie prac RM na I półrocze 2009, poz. 132,
lipiec 2009       
decyzja o powrocie do etapu opracowywania założeń projektu do ustawy (program prac legislacyjnych RM na okres lipiec-wrzesień 2009, poz. 20)
,
luty 2010:        
wstrzymanie dalszych prac nad założeniami do ustawy   (decyzja ścisłego kierownictwa; wykaz zadań nie zrealizowanych w roku 2009, poz. 7).

Poniżej przedstawiamy skróconą historię kontaktów z przedstawicielami Resortu Środowiska.

Patrz również:  Prace legislacyjne - Kalendarium 2005-2010     TRANSFER  WIEDZY / Prace dla administracji państwowej


Temat i data opracowania

Opracowane zagadnienia Forma przedstawienia

 

 

Ograniczanie zapachowej uciążliwości
źródeł zanieczyszczeń powietrza.


Etap I.   Program działań zmierzających do wprowadzenia prawnych regulacji

 

1993

(pracę zlecono na podstawie
oceny wcześniejszego dorobku
)

Zakres zlecenia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (znak BA/61/93), koordynatora pracy wykonywanej w ramach programu MOŚZNiL:

Opracowanie:

-   zapisu do ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego, dotyczącego ograniczania uciążliwości zapachowej;

-   koncepcji projektu rozporządzenia wykonawczego,
opartego na tymczasowych wskaźnikach emisji odorów
(materiał roboczy do uzgodnień z MOŚZNiL);

-   ujednoliconych definicji, stosowanych w w/w aktach prawnych;

-   zalecanych metodyk uproszczonych badań emisji odorów
(w zakresie umożliwiającym wprowadzenie
tymczasowych przepisów wykonawczych)

Raport z realizacji zadań
zleconych przez IOŚ;

Organizacja Seminarium
ODOUR – Control, Measurement, Regulations,

Raport przekazany IOŚ oraz materiały
z Seminarium wykorzystaliśmy
m.in. w pracy
"Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące
w krajach europejskich"

wykonanej w r. 1994
oraz w czasie realizacji umowy z MOŚZNiL
z r. 1996/97 (patrz poniżej)

 

 

 

Przygotowanie materiałów
dla krajowej strategii zmniejszenia uciążliwości odorowych,


1997

Zakres   umowy z Ministerstwem OŚZNiL
nr 585/96/W-50/NE-OA-TX/D; 10.10.1996:


Przedstawienie:

-   zweryfikowanej listy działalności
(branż i sektorów przemysłowych)
powodujących uciążliwość odorow,

-   propozycji działań: krótkookresowych (do 2000 r.), średniookresowych (do 10 lat)  i długookresowych,
zawierającej koncepcje niezbędnychregulacji prawnych, mechanizmów pomiarowo-kontrolnych
i procedur  administracyjnych.

Opracowanie propozycji norm, metodyk pomiarowo-kontrolnych, wytycznych, instrukcji itp. wraz z zaproponowaniem jednostek, przygotowanych do ich opracowania.

Raport z realizacji umowy z MOŚZNiL

(skrót w formacie ppt:
TUTAJ);

patrz również: protokół zadawczo-odbiorczy

Wykonawca:
Politechnika Szczecińska,
Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza;

Współpracownicy:
PW:
 dr inż. L. Łobocki i współpr.,
PWr:
prof. dr hab. inż. J. D. Rutkowski i współpr.,
Ekochem-Szczecin

PN-EN 1622; 2000

Weryfikacja tłumaczenia normy europejskiej:  

Analiza wody.
Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON)
 i liczby progowej smaku (TFN);

(J. Kośmider)

Przekazanie skorygowanych tekstów
tłumaczeń norm;

udział w posiedzeniach
NKP 119 i KT 280
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

patrz:
Działalność ponadregionalna/Normalizacja pomiarów olfaktometrycznych

PN-EN 13725; 2004

Przygotowanie polskiej wersji tekstu

PN-EN   Jakość powietrza.
Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
 

tłumaczenie: B. Krajewska; weryfikacja J. Kośmider

Projekty rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów
 i metod oceny zapachowej jakości powietrza
(art. 86 POŚ);

2002-2004


2003 Udział Pracowni w konsultacjach społecznych dotyczących
projektu DPE, przygotowanego w roku 2003:
przygotowanie opinii oraz opracowanie propozycji poprawek
i uzupełnień
Materiały przekazywane
do DPE drogą elektroniczną:
tekst projektu DPE z r. 2003
z komentarzami i uzupełnieniami
(grudzień 2003)
2004 Udział Pracowni w konsultacjach społecznych dotyczących projektu DPE,
przygotowanego w roku 2004,  w tym:  
przygotowanie opinii oraz opracowanie nowego,
autorskiego projektu rozporządzenia 
(autor: prof. dr hab. inż. J. Kośmider,
Szczecin, grudzień 2004)
 Tekst projektu autorskiego,
przekazany do DPE (grudzień 2004),

udział w resortowej naradzie
dotyczącej przekazanego projektu

 

 

Przygotowania
do pilotażu

 

rozporządzenia
w sprawie standardów
i metod oceny

zapachowej jakości powietrza(art. 85 POŚ)

 

2005/

/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005/

/2006

Spotkania i korespondencja 
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska
w Szczecinie,
dotyczące organizacji pilotażu.


 


Spotkanie z przedstawicielami zespołu badawczego, przygotowującymi się
do pilotażu na terenie województwa lubelskiego;

wizyta w Szczecinie przedstawicieli
Politechniki Lubelskiej
(prof. H. Sobczuk i prof. J. Ozonek). 

 


Przygotowanie projektu programu
ocen stopnia uciążliwości odorów w okolicach Piły
na prośbę Wojewody Wielkopolskiego,
Tadeusza Dziuby
(rozmowy w sprawie objęcia tego obszaru programem pilotażu rozporządzenia)

Do pilotażowego wdrożenia rozporządzenia nie przystąpiono ze względu na:

1. odmowę pokrycia kosztów z programu PHARE (oszacowanych bez udziału PS, zawierających zbędną pozycję "koszty analiz chemicznych");
z odpowiedzi Ministra na interpelację poselską nr 3264 (lipiec 2006):
"Koszty przeprowadzenia fazy pilotażowej określone zostały przez urzędy wojewódzkie na kwotę 500 tys. złotych/rok - dla każdego z województw. Kwota ta obejmowała koszty wykonania analiz chemicznych, koszty aparatury i wyposażenia laboratorium, sprzętu do pobierania próbek do badań oraz koszt wynagrodzeń dla ekip pomiarowych. Wniosek o sfinansowanie fazy pilotażowej w ramach indykatywnego programu PHARE został odrzucony jako niespełniający podstawowych wymagań funduszu PHARE. Z uwagi na wysoki koszt taki wniosek do NFOŚiGW w tej sprawie nie został przyjęty. W związku z powyższym rozważano alternatywne rozwiązanie - przygotowanie projektu rozporządzenia na podstawie dopuszczalnych stężeń konkretnych substancji zapachowo czynnych takich jak amoniak, siarkowodór, merkaptany itp. Propozycja ta nie została jednak zaakceptowana.[...]"

2.  kolejną - nie konsultowaną z wiodącymi ośrodkami naukowymi - zmianę POŚ (maj 2005 - przeniesienie zapisów dotyczących uciążliwości zapachowej z art. 86 do art. 222),

3. rozpoczęcie - bez konsultacji z wiodącymi ośrodkami naukowymi - prac zmierzających do uchwalenia specjalnej "ustawy odorowej";
z odpowiedzi Ministra na powtórną interpelację poselską nr 3264 (wrzesień 2006)
"W stosunku do mojej poprzedniej odpowiedzi nastąpiły następujące zmiany, o których pragnę poinformować.[...]... w celu stworzenia warunków właściwej ochrony powietrza i poprawy komfortu życia lokalnej społeczności podjąłem decyzję o rozpoczęciu przez kierowany przeze mnie resort prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. [...]. ...obecnie toczą się prace nad ustawą wymagające szeregu analiz, nie potrafię określić ostatecznego kształtu ustawy, ale mam przekonanie, że sprosta ona oczekiwaniom społeczeństwa.[...]"

 

Konsultacje

 

 


dotyczące
resortowych projektów

 


"Ustawy
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej"

 

 


(wprowadzanej z uchyleniem
zapisów art. 222 POŚ
dot. odorów)

październik
2006

Udział przedstawicieli Pracowni w spotkaniu organizacji proekologicznych  
(SEPZN Kropla i GAJA)
z Głównym Inspektorem OŚ - Wojciechem Stawianym, przedstawicielem Kancelarii Ministra Środowiska i Wojewodą Wielkopolskim w sprawie uciążliwości
zakładów utylizacyjnych.
Konsultacje roboczej wersji projektu ustawy
o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości.

Korespondencja z GAJA i  SPZN Kropla;

Komentarze do projektu ustawy,
przesłane na adres Kancelarii MŚ, GIOŚ
i innych uczestników spotkania

(brak odpowiedzi adresatów)

marzec
2007
Przygotowanie komentarzy
do zweryfikowanej wersji
projektu ustawy
o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości;

PROJEKT 2007
(opinia Rady Legislacyjnej przy przy Prezesie Rady Ministrów, październik 2007: TUTAJ)

J. Kośmider - opracowanie opinii zgodnie
z listem Ministra Środowiska z 6.03.07;
przesłanie tekstu do Dep. Prawnego MŚ

(brak odpowiedzi adresatów)

marzec-kwiecień 
2008
Zespół Pracowni z udziałem Studenckich kół Naukowych: Współorganizacja RTP 26398, adresowanego przede wszystkim
do pracowników administracji państwowej przygotowujących się
do wdrażania nowych aktów prawnych dotyczących uciążliwości zapachowej;: przygotowanie prezentacji ppt, materiałów filmowych, posterów, ulotek informacyjnych nt najważniejszych technik olfaktometrycznych pomiarów stężenia zapachowego, pokazów zastosowania sprzętu pomiarowego
Wykład, wystawa sprzętu pomiarowego,
warsztaty olfaktometryczne
(przybgotowane i prowadzone z udziałem SKN
- Sekcja Zapachowej Jakości Powietrza
RTP 26398, Międzyzdroje, 31.03-104.08
kwiecień 2008 Konsultacje
założeń do projektu
nowej ustawy o przeciwdziałaniu
uciążliwości zapachowej
;

ZAŁOŻENIA 2008
(propozycja nie uwzględniająca stosowania technik pomiarów olfaktometrycznych)

Komentarze prof. J. Kośmider
przesłane do MŚ
w ramach konsultacji społecznych

(bez odpowiedzi)

październik 
2008
Konsultacje zweryfikowanego projektu ustawy
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
,
PROJEKT 2008
uzupełnionej o załączniki,
m.in. tabelę z poziomami porównawczymi stężenia zapachowego dla potrzeb prognozowania oraz opisy metodyki pomiarów
i obliczeń olfaktometrycznych
(fragmenty projektu rozporządzenia z r. 2004)

Komentarze prof. J. Kośmider, przesłane
do MŚ na prośbę DPE

wraz z propozycją zorganizowania merytorycznej narady członków grupy roboczej,
przygotowującej projekt ustawy,
z przedstawicielami Pracowni
(bez odpowiedzi)

Konsultacje projektu
"Polityki Ekologicznej Państwa"
grudzień 2008 Opracowanie opinii w sprawie pominięcia problemu zmniejszania uciążliwości zapachowej w projekcie zaktualizowanego dokumentu  
Polityka ekologiczna państwa,
dotyczącego okresu 2006-2010
z perspektywą na lata 2011-2014
Opinia prof. Joanny Kośmider,
przygotowana

na zlecenie Biura Analiz Sejmowych,
przesłana do Zamawiającego 
i Przewodniczącego Komisji OŚZNiL
marzec
2009
Udział prof. J. Kośmider
w
posiedzeniu Komisji OŚZNiL,
(4.03.09, pos. 62)
dotyczącym ww. dokumentu
Tekst przekazany 4.03.09
do protokołu posiedzenia
jako głos w dyskusji

Konsultacje

nowego projektu ustawy
o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości

marzec
2009

Udział w Seminarium nt. 
„Różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej
w świetle prac nad projektem ustawy
o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej”; 

patrz: częściowo poprawiony tekst

projektu ustawy
;

PROJEKT 2009,
podsumowanie wstępnych konsultacji,

 
zestawienie zgłoszonych uwag

Ministerstwo Środowiska,
Departament Zmian Klimatu
i Ochrony Atmosfery 10.03.09;
patrz: 
prezentacja z narracją dot. alternatywnego sposobu rozwiązania „problemu odorów”);

ponowienie propozycji zorganizowania otwartej merytorycznej debaty (konferencji)
umożliwiającej skonfrontowanie argumentów przemawiających za różnymi z wielu możliwych rozwiązań "problemu odorów".

Apel nie został dostrzeżony
(patrz: notatka DZKiOA z dnia 11.03.09).