Wydrukuj tę stronę

e - SZKOŁA OLFAKTOMETRII - Wykład B3.1

Wprowadzenie Wykłady  - blok A
  WĘCH BIOLOGICZNY  I  SZTUCZNY
 Wykłady - blok B
OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Ćwiczenia Lnki,  pliki audio, video,  ... Programy kursów
 

 
 
B1.  ABC  OLFAKTOMETRII
  B2. EMISJA  ODORANTÓW  (dezodoryzacja, pomiary...)
  B3. STANDARDY I  PROGNOZOWANIE  UCIĄŻLIWOŚCI 
  B4. BADANIA  IMISJI


 

 

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

M O D E L O W A N I E    R O Z P R Z E S T R Z E N I A N I A   S I Ę   O D O R A N T Ó W 
Prognozy uciążliwości, oszacowania emisji metodą "modelowania odwróconego"

(wersja 2 - TUTAJ) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;
(Dz.U, 2010 nr 16 poz.87)  wersja obowiązująca

Podręcznik  ODORY, PWN 2002, rozdz. 8)

Referencyjna metoda obliczeń przygruntowych stężeń zanieczyszczeń gazowych emitowanych ze źródeł punktowych (opisana w rozporządzeniu Ministra Środowiska) polega na wykorzystaniu uproszczonego modelu smugi zanieczyszczeń powietrza, kształtowanej przez wiatr i procesy dyfuzji. Matematyczny opis modelu zawiera różniczkowe równanie Pasquilla, którego rozwiązanie dla przepływu stacjonarnego jest rutynowo stosowane w czasie przygotowywania raportów dotyczących oddziaływania na środowisko nowych instalacji. Wyniki obliczeń są powszechnie  akceptowane jako wiarygodna podstawa decyzji administracyjnych, wydawanych w oparciu o wartości emisji E [mg/s] i ustalone standardy jakości powietrza (ewent. poziomy odniesienia).   Ten sam model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń może być stosowany,  gdy zanieczyszczeniami są odoranty chemicznie nie zidentyfikowane, a strumień ich emisji jest wyrażany w jednostkach zapachowych na sekundę (q_od [ou/s]).

Inne modele dyspersji:   
patrz np.:   L. Łobocki-Warszawa
Michał Neumann-WrocławI. Borkowska, M. Neumann 2003,  P. Boeker i wsp.

Przykłady zastosowań modelowania do prognozowania zapachowej uciążliwości: patrz np.: 
http://www.google.pl/search?q=odour+dispersion+modelling&hl=pl&lr=&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:pl-PL:official&start=20&sa=N


 

oraz inne - np. udostępnione na naszej www: Lionel Poutier-GED-EOG, Francja; B. Mazur-Chrzanowska i wsp., CHISA Praga 2002, Poznań 2006, ...

W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza jest omawiane w ramach kursów "Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń", "Dezodoryzacja gazów" i "Odorymetria".


Proponujemy Państwu zapoznanie się z zasadami modelowania, zilustrowanymi poglądowo w "kalkulatorze smugi" (kliknij na obrazku):

oraz z dwoma prezentacjami Power Point.

Pierwsza z prezentacji stanowi wprowadzenie do zajęc komputerowych "Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń" (I rok OŚ). Po ogólnym omówieniu problemów rachunkowych studenci rozwiązują je przy komputerach. korzystając z dodatkowych instrukcji do  każdego z ćwiczeń.

Druga z prezentacji to fragment jednego z wykładów kursu "Dezodoryzacja gazów" (III rok OŚ).  Zawiera przykładowe dane do obliczeń zasięgu zapachowej uciążliwości hipotetycznego emitora punktowego. Nie zawiera części obliczeniowej i wyników obliczeń, ponieważ ta część wykładu polega na demonstracji sposobu wprowadzania  danych do programu OPERAT 2000 i wykonywaniu obliczeń dla wspólnie - na wykładzie - ustalonych parametrów emisji i dyspersji.  Po obliczeniach przeprowadzana jest interpretacja uzyskanych wyników polegająca na określeniu częstości występowania w otoczeniu emitora stanów "zapach słaby", "zapach wyraźny", ... , poziom c_od = 1 ou/m3, ...).  Drugi przykład  prognozowania, omawiany na wykładzie, dotyczy zapachowej uciążliwości rzeczywistej fermy trzody chlewnej (w ppt - część wyników obliczeń, umożliwiających przedyskutowanie stopnia zapachowej uciążliwości fermy dla mieszkańców sąsiedniej wsi).

ppt 1.  Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (C) - wprowadzenie do ćwiczeń komputerowych (aby pobrać ppt - kliknij w  obazek).

ppt 2.   Dezodoryzacja gazów (W) - Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości (aby pobrać ppt - kliknij w  obazek).