Wydrukuj tę stronę

PROJEKTY BADAWCZE - Badania w toku (2007 - 2012)

KIERUNKI  BADAŃ PROJEKTY  BADAWCZE OLFAKTOMETRIA
W  PRAKTYCE

2007-2012 2005 - 2007 2001 - 2003 1991 - 1993 1984 - 1989


Kontynuując badania wcześniejsze konsekwentnie zmierzamy do trzech najważniejszych celów:

 1. zgromadzenie bazy wiarygodnych i ogólnie dostępnych wskaźników emisji zapachowej z obiektów  najbardziej uciążliwych,

 2. terenowa weryfikacja wyników prognozowania zapachowej uciążliwości, wykonywanego metodą modelowania dyspersji
  (dobór metodyk - z uwzględnieniem projektów EN, przygotowywanych przez
  CEN/TC264/WG27; automat. tłumaczenie protokołów posiedzeń WG27 -  TUTAJ),

 3. opracowanie metody instrumentalnego monitorowania emisji i imisji zapachowej, opartej na wykorzystaniu chromatografów gazowych (zastąpienie "elektronicznych nosów" udoskonalonym "systemem GC-NN"). 
   

Program na lata 2007- 2012


Trzyletni program badań (2007-2009) opracowaliśmy przygotowując oferty na realizację
zadania 1 (cele 1 i 2) i zadania 2 (cel 3) na konkurs Nr PBZ-MEiN-5/2/2006. Nasze oferty niestety nie uzyskały  akceptacji Ministerstwa. Jesteśmy zmuszeni opisane we wnioskach programy badawcze realizować w wolniejszym tempie  (przyjęliśmy, że zostanie zrealizowany do r. 2012). 

Osiągnięcie celów 1 i 2 pozwoli sformułować w pełni racjonalne zasady ochrony zapachowej jakości powietrza.  Aby sprecyzować takie zasady trzeba zbadać korelacje między wynikami terenowych sensorycznych ocen jakości powietrza, badań socjologicznych oraz modelowania dyspersji odorantów. W tym celu należy wykonać pomiary i obliczenia, których zakres przedstawiono na poniższym schemacie (fragment oferty dot. zadania 1; kliknij aby powiększyć).

Zakres badań w latach 2007 - 2009


W latach 2007-2009 wykonano:

-  długofalowe badania węchowej wrażliwości studentów - członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza - na zapach n-butanolu
   (określanie 
zgodności z kryteriami selekcji oceniających, określonymi w PN-EN 13725),

-  olfaktometryczne - zgodne z PN-EN 13725 - pomiary emisji zapachowej:

 • z zakładu produkującego olej rzepakowy (emisja zorganizowana, oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej),
 • z dużej fermy tuczu trzody chlewnej (emisja zorganizowana i niezorganizowana, oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej),
 • ze stanowiska pomiarowego do cierno-zużyciowych badań kompozytowych wstawek hamulcowych (oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej),
 • z wytwórni superfosfatu (badania wstępne),

-  ocenę skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów komunalnych w biofiltrze,

-  badania jakości zapachu w otoczeniu:

 • kompostowni odpadów komunalnych (zastosowanie różnych metod pomiarów, porównanie wyników),
 • fermy tuczu trzody chlewnej (zastosowanie różnych metod pomiarów, weryfikacja wyników modelowania dyspersji odorantów),
 • wytwórni mączki rybnej  (oszacowanie emisji zapachowej metodą "odwróconego modelowania rozprzestrzeniania się").

   

      

Dotychczasowe wyniki


Dotychczasowe wyniki pracy zostały opublikowane w czasopismach Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Polish Journal of Environmental Studies,
Water Science & Technology i Wodociągi-Kanalizacja oraz zaprezentowane na konferencjach, w tym - dwóch konferencjach międzynarodowych: w Międzyzdrojach (TAIEX-RTP 26398, marzec-kwiecień 2008) i w Barcelonie (3rd IWA International Conference on Odour and VOCs, październik 2008):

 1. Friedrich M., Kośmider J.: Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej. Przykład tuczu świń, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (w druku; abstract >>),
 2. Friedrich M., Kośmider J.: Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 4, 128-136, 2009 (abstract >>),
 3. Bojarska M., Kośmider J.: Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów nr 3, 69-79, 2009 (abstract >>)
  UWAGA:   W tekście wysłanym do druku omyłkowo zamieniono rysunki nr 4 i nr 5.  Bardzo przepraszamy! 
 4. Ueno H., Amano S., Merecka B., Kośmider J.: Difference in the odor concentrations measured by the triangle odor bag method and dynamic olfactometry, Water Science & Technology 59 (7), 1339-1342, 2009
 5. Kośmider J.: Przypomnienie alternatywnego sposobu rozwiązania „problemu odorów i kolejny apel o merytoryczną debatę.   Seminarium Różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej w świetle prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, Ministerstwo Środowiska, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery (prezentacja przygotowana i wygłoszona na prośbę Organizatorów), Warszawa 10 marca 2009
 6. Kośmider J.: Opinia w sprawie pominięcia problemu zmniejszania uciążliwości zapachowej w projekcie zaktualizowanego dokumentu Polityka ekologiczna państwa dotyczącego okresu 2006-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.  Opracowanie zamówione przez Biuro Analiz Sejmowych na wniosek Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, grudzień 2008
 7. Kośmider J: Metody pomiarów stężeń zapachowych, Seminarium RTP 26398 Ograniczanie Uciążliwości Odorowych w Polsce, Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008 (prezentacja przygotowana na prośbę Organizatorów)
 8. Kośmider J. i wsp. (Sekcja Zapachowej Jakości Powietrza SKN WTiICh PS): Mini-vademecum ODORY - materiały informacyjne dla uczestników Seminarium RTP 26398 Ograniczanie Uciążliwości Odorowych w Polsce, Międzyzdroje 2008 (wydanie własne PZJP, 150 egz.)
 9. Kośmider J. wsp. (Sekcja Zapachowej Jakości Powietrza SKN WTiICh PS): Sesja posterowa, wystawa sprzętu pomiarowego i warsztaty odorymetryczne, Seminarium RTP 26398 Ograniczanie Uciążliwości Odorowych w Polsce, Międzyzdroje 2008
 10. Kośmider J., Bojarska M.: Sekwencja sygnałów FID (GC) zamiast mapy pobudzeń pola czujników e-nosa, III Konferencja: Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony Rozwój, Krynica-Zdrój 18-20 września 2008
 11. Bojarska M., Wyka Ł., Jarosławski B.: Wrażliwość węchowa studentow Politechniki Szczecińskiej na tle kryteriow PN-EN 13725:2007, 9. Konferencja POL-EMIS 2008: Aktualne Problemy w Ochronie Powietrza Atmosferycznego, Karpacz, 18-21 czerwca 2008
 12. Ueno H., Amano S., Merecka B., Kośmider J.: Difference of the odor concentrations measured by the triangle odor bag method and the dynamic olfactometer , 3rd IWA international conference on Odour and VOCs, Measurement, Regulation and Control Techniques, Barcelona 8-10 October 2008
 13. Kośmider J., Krajewska B.: Measurements of temporary values of odour concentration - Pomiary chwilowych wartości stężenia zapachowego (pdf >> - całość); Polish Journal of Environmental Studies 16 (2), 215-225, 2007
 14. Kośmider J.: Odory i ilościowe metody ich pomiarów, w materiałach Konferencji Naukowej WTiICh PS: Trendy rozwojowe współczesnego przemysłu chemicznego, 133-139, Szczecin 13-15 września 2007
 15. Kośmider J.: Pomiary stężeń zapachowych metodą olfaktometrii dynamicznej (PN-EN 13725:2007), Wodociągi-Kanalizacja nr 10, 34-35, 2007
 16. Kośmider J., Merecka B.: Pomiary zapachu stan aktualny i perspektywy (Odour measurements – present status and prospects), Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 3-4, 86-92, 2007
 17. Kośmider J., Gabriel U.: Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów vol.41, nr 6, 166-176, 2007
 18. Merecka B.: Ocena zapachowego oddziaływania oczyszczalni ścieków, Wodociągi-Kanalizacja nr 10, 40-42, 2007
 19. Merecka B.: Pozwolenia zintegrowane dla emisji odorów, Wodociągi-Kanalizacja nr 10, 36-38, 2007
 20. Junga R., Sosialuk M.: Oceny skuteczności dezodoryzacji. Redukcja stężenia zapachowego w biofiltrze,. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 41, nr 5, 130-142, 2007

Wystąpienia na Sesji Naukowej Studenckich Kół Naukowych ZUT, Szczecin 11 grudnia 2009:

 1. Ewa Klupsch, Paulina Kwiatkowska, Maja Włodkowska, Małgorzata Friedrich: METODY POBIERANIA PRÓBEK DO ANALIZ OLFAKTOMETRYCZNYCH  (prezentacja ppt>>); treść: prezentacja technik pobierania próbek gazów do badań olfaktometrycznych oraz własny film szkoleniowy na temat „metody płuca”)
 2. Malwina Kozak, Anna Rusin, Małgorzata Friedrich: PROGNOZOWANIE ZAPACHOWEJ  UCIĄŻLIWOŚCI I WERYFIKACJA PROGNOZ  (prezentacja ppt>>);  treść: procedury modelowania dyspersji odorantów i terenowych pomiarów stężenia zapachowego na przykładzie wyników zespołowych badań zapachowej uciążliwości fermy tuczu świń
 3. Aleksandra Makowska, Małgorzata Friedrich: OLFAKTOMETRYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW CIERNYCH  (prezentacja ppt>); treść: prezentacja wyników zespołowych olfaktometrycznych pomiarów wskaźnika emisji zapachowej z wstawek hamulcowych i wyniki obliczeń stężenia zapachowego wzdłuż hamującego pociągu 
 4. Karolina Wysocka, Patrycja Romanowska, Małgorzata Friedrich: POMIAR STĘŻENIA ZAPACHOWEGO METODĄ OLFAKTOMETRII DYNAMICZNEJ   (prezentacja ppt>>); treść:  omówienie zasad oznaczania stężenia zapachowego - cod [ouE/m3] - zgodnie z PN-EN 13725, wybrane wyniki długofalowych badań wrażliwości węchu członków Koła oraz przykład wykorzystania wyników zespołowych olfaktometrycznych pomiarów emisji z tłoczni oleju rzepakowego.