Wydrukuj tę stronę

Psychofizyka węchu

O  NAS - wstęp Instytut ICh i POŚ
O działalności Pracowni Więcej o działalności... Dydaktyka
Wyposażenie Stopnie naukowe Dyplomanci Studenckie Koło Naukowe


Przedstawiamy wykaz tematów magisterskich prac dyplomowych, wykonanych w  latach 1992-2009 pod kierunkiem Kierownika Pracowni
(w tabeli - linki do tematów zgrupowanych tematycznie; poniżej - wykaz chronologiczny).

OGÓLNE
PSYCHOFIZYKA
SYSTEM GC-NN FOSFORYTY HODOWLA INNE
Ogólne problemy ochrony jakości powietrza - monitoring
i prognozowanie
(źródło danych - baza Pracowni)
Progi wyczuwalności zapachu,
interakcje węchowe, prawa psychofizyczne
Instrumentalne pomiary zapachu z użyciem GC
i sieci neuronowych

Zapachowa uciążliwość produkcji
kwasu fosforowego
i nawozów fosforowych
Zapachowa uciążliwość
hodowli
(norki, trzoda chlewna)

Cukrownia SZCZECIN,
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
(kompostownia, skuteczność biofiltracji),
Zakład Olejów Roślinnych

5 pozycji 27 pozycji 10 pozycji 30 pozycji 5 pozycji 7 pozycji


Małgorzata Chruściel-Grabka (2007): Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności intensywności zapachu od stężenia zanieczyszczeń

Grzegorz Grabka (2007): Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności stężenia zapachowego od stężenia zanieczyszczeń

Joanna Ramach (2006): Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami etanolu

Agnieszka Skrzypek (2006): Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami acetonu

Artur Siuda (2006): Ocena precyzji oznaczeń sensorycznych, Wrażliwość węchowa – zróżnicowanie wartości ITE w grupie ośmioosobowej

Monika Krusińska (2005): Modelowanie intensywności zapachu mieszanin aceton–etanol–butanol

Monika Kuchnowska (2005): Precyzja sensorycznych pomiarów intensywności zapachu a możliwość weryfikacji praw psychofizycznych

Ewelina Olesińska (2005): Zapach mieszanin  n-butanol – aceton

Monika Paczos (2005): Próg węchowej wyczuwalności n-butanolu

Sylwia Witek (2004): Próg wyczuwalności zapachu mieszanin cykloheksanolu, cykloheksanonu i cykloheksanu

Katarzyna Łużeńczyk-Ulas (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Etanol jako bodziec węchowy

Honorata Dudek (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Interakcje węchowe w mieszaninach aceton-izopropanol

Joanna Gawron (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Izopropanol jako bodziec węchowy

Łukasz Robazel (2004): Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 1)  jako bodziec węchowy

Błażej Wargin (2004): Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 5) jako bodziec węchowy

Arkadiusz Skurzewski (2003): Modelowanie percepcji zapachu

Jolanta Szczepańska (2001): Prawa psychofizyczne w odorymetrii (1)

Anna Oskierko-Depa (2001): Prawa psychofizyczne w odorymetrii (2)

Izabela Skoraczewska (2000): Zapach cykloheksanonu (stężenie progowe węchowej wyczuwalności, współczynnik Webera-Fechnera; wpływ dodatków cykloheksanu)

Dorota Urbanowicz-Kozłowska (2000): Zapach heksanu (stężenie progowe węchowej wyczuwalności, współczynnik Webera-Fechnera; wpływ dodatków cykloheksanu)

Katarzyna Wnuk (2000): Intensywność  zapachu  mieszanin heksanu, cykloheksanonu  i  cykloheksanolu

Anna  Klekotka (2000): Próg  wyczuwalności  zapachu  mieszanin heksanu, cykloheksanonu  i  cykloheksanolu

Joanna Nowak (2000): Zapach  zanieczyszczeń  powietrza a  komfort  i  bezpieczeństwo (przykład mieszanin heksanu, cykloheksanonu  i  cykloheksanolu)

Aneta Wasiecka-Burlikowska (1997): Charakterystyka zapachowa uciążliwych zanieczyszczeń powietrza. Przegląd i analiza baz danych 

Lidia Dwulat  (2000): Zapach cykloheksanolu  (stężenie progowe węchowej wyczuwalności, wsp. Webera-Fechnera; wpływ dodatków cykloheksanonu)

Elżbieta Seweryn (2000): Zapach cykloheksanu (stężenie progowe węchowej wyczuwalności, współczynnik Webera-Fechnera; wpływ dodatków cykloheksanolu)

Anna Daszkiewicz (1994): Próby maskowania zapachu metyloaminy

Edyta Komaniecka (1992): Współdziałanie odorantów w procesie percepcji zapachu